Gäller Bygga, Bo och Miljö

Behöver jag ett färdigställandeskydd för min byggnation (försäkring)?

En särskilt besvärlig situation för en konsument är när entreprenören eller näringsidkaren går i konkurs eller av annan anledning inte förmår bygga klart. Byggherren bör se till att det finns ett färdigställandeskydd när en entreprenör eller näringsidkare ska uppföra ett småhus. Om byggnadsnämnden anser att det behövs, ska det också finnas ett färdigställandeskydd då du till exempel bygger till ditt småhus.

Skyddet ska bestå av en försäkring eller en bankgaranti och ska täcka dels de merkostnader som uppkommer för dig som konsument om näringsidkaren inte slutför arbetet och en ny entreprenör behöver anlitas, dels kostnaderna för att avhjälpa de fel som besiktningsmannen har hittat. I första hand bör du tala med näringsidkaren om hur skyddet bör ordnas.

Boverket om färdigställandeskydd>>