Gäller avlopp- och kretsloppssystem

Blir det fler lastbilstransporter som påverkar miljön till följd av kommunens kretsloppssystem?

Svar: De mottagningstankar för innehållet i slutna tankar som ingår i kommunens system finns utspridda i kommunen, just för att minska transporterna. De tömningar som görs i fastigheter som redan idag har sluten tank, har därmed fått en kortare transport till mottagningstank. Med sluten tank hämtas allt vatten som spolas till tanken med en lastbilstransport. Det är därför det är så viktigt att toaletterna spolar en liten mängd spolvatten så att det inte transporteras för mycket vatten, utan så koncentrerad mängd näring som möjligt.

Eftersom flera parametrar som exempelvis spolmängd i toaletter, avstånd till mottagningsstation eller avstånd till kommunens reningsverk, drivmedel i slamtömningsfordon och en hel del annat som spelar in i om det blir fler transporter och vilken miljöpåverkan som transporterna har så är frågan svår att svara på. Det är andra starkt positiva miljöeffekter som framförallt motiverar kretsloppssystemet för avlopp.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00