Gäller avlopp- och kretsloppssystem

Har toalettvatten använts till att gödsla jord förr?

Slam från kommunens reningsverk och i vissa fall slam från enskilda slamavskiljare har spridits på åkermark tidigare.

Slam från reningsverk och slamavskiljare är det fasta material som fångas upp från ett blandat avloppsvatten där bad-, disk och tvättvatten är påkopplat och i vissa fall avloppsvatten från verksamheter. Ett sådant blandat avloppsvatten kan innehålla högre halter föroreningar, exempelvis tungmetaller, som inte är önskvärt att få med ut på åkermark.

I många reningsverk, både stora kommunala och i enskilda minireningsverk, fälls fosfor med en aluminiumbaserad fällningskemikalie. Detta gör att fosforn blir hårt bunden och inte tillgänglig för växter att kunna använda som näring. Slam från reningsverk som sprids på åkermark kommer därför inte växter till nytta på samma sätt som ett ”rent” toalettvatten.

Främst på grund av detta, är det en bra idé att separera toalettvatten som innehåller mycket näring och lite föroreningar, från resterande avloppsvatten och bara sprida toalettvatten på åkermarken.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00