Gäller avlopp- och kretsloppssystem

Vad tycker Havs- och vatten­myndigheten, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen om Uddevallas kretsloppssystem?

Uddevalla är en av de första kommunerna som fått igång ett fungerande system för återföring av innehållet i slutna tankar. Det har gjort att systemet fått mycket uppmärksamhet, många kommuner har varit på studiebesök för att få veta mer inför arbetet med att införa kretslopp i de egna kommunerna.

Systemet kom igång under 2013 efter projektfinansiering av Länsstyrelsen som uppmuntrat arbetet med kretsloppsanpassning. Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig i ärenden som rör avlopp i Uddevalla:

”Fördelen med detta (Uddevallas) system är att källsorterade fraktioner uppvisar hög kvalitet, samt att både fosfor och kväve kan återföras till jordbruksmark. Fosfor är en ändlig resurs och tillgången till fosfor är begränsad. Kväve är i sin tur mycket energikrävande att framställa. Att återföra viktiga näringsämnen från avloppsfraktioner kan ersätta handelsgödsel och kan därmed spara både ändliga resurser och energi.

Havs- och vattenmyndigheten anser att det är viktigt att vi i Sverige når målen om resurshushållning och kretslopp. I detta fall finns en etablerad lösning i kommunen inom rimligt avstånd från anläggningen som fungerar väl. Det är därför mycket som talar för att krav på källsorterande system ska ställas.”

Uddevalla fick det nationella avlopp och kretsloppspriset 2016, vilket var ytterligare en bekräftelse på att arbetet med kretslopp går åt rätt håll. I motiveringen ingick:

”Idag driver Uddevalla ett av Sveriges mest tongivande arbeten med att realisera ett småskaligt system med sorterande lösningar som möjliggör återföring till jordbruk.”

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00