Gäller avlopp- och kretsloppssystem

Har kommunens miljöinspektörer rätt kompetens att bedöma vilken teknisk lösning som husägare ska använda?

I vår svenska miljölag, miljöbalken, så finns regler om att det är den som har avloppet som ska visa och motivera miljönytta och kostnader så att det finns tillräckligt underlag när kommunens miljöinspektörer ska göra bedömningar. Det kan vara svårt att bedöma och jämföra och det är viktigt att bedömningarna blir lika om det är lika förutsättningar på platsen och oavsett vem som gjort bedömningen. Utifrån underlaget i ansökningarna och inspektörernas erfarenhet samt de rättsfall som avgörs i liknande frågor så görs bedömningarna.

Efter varje beslut finns möjlighet för en fastighetsägare som inte håller med om bedömningarna att överklaga ärendet till Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen.