Gäller avlopp- och kretsloppssystem

Varför är inte trekammarbrunnar en lämplig lösning?

En slamavskiljare är, precis som namnet anger, bara en brunn som avskiljer slammet. Den fungerar så att vatten står stilla i brunnen och att tyngre partiklar hinner sjunka till botten, medan lättare partiklar som fett och olja flyter upp till ytan och bildar flytslam. Eftersom föroreningar och näringsämnen till stor del är lösta i avloppsvattnet innebär avskiljningen av grova partiklar endast att en mycket liten del av föroreningar och näring avlägsnas i slamavskiljaren. Möjligen avlägsnas mellan 5-20 % av näringsämnen som fosfor och kväve. Det var mycket länge sedan det kom lagkrav på bättre rening än bara slamavskiljning.

Slamavskiljaren är ett viktigt försteg, men måste alltså kompletteras med bättre reningssteg för att rena avloppsvatten från bland annat kväve och fosfor.