Gäller avlopp- och kretsloppssystem

Varför utför Uddevalla kommun tillsyn och vad grundar miljöinspektörerna sina beslut på?

Uddevalla kommun är omgivet av känsliga vattenområden bland annat, Havstensfjorden innanför Tjörn och Orust och Gullmarsfjorden. Vattensystemen runt Uddevalla består av innestängda bassängområden med långa omsättningstider på vattnet. Detta gör våra vatten extra känsligt för tillförsel av näring. I de flesta områden med problem med övergödning är enskilda avlopp en bidragande orsak till problemen.

Uddevalla har mer än 6000 enskilda avlopp där mer än 75 % har alltför dålig rening av avloppsvattnet för att leva upp till lagens krav. Utsläppen av dåligt renat avloppsvatten kan orsaka problem med övergödning, men också problem med vattenkvaliteten i grannars vattentäkter, i badvatten eller med dålig lukt. Samhällsbyggnad har till uppgift att kontrollera att avlopp i kommunen lever upp till dagens krav, som finns i miljöbalken. Det görs till exempel genom information om avlopp och genom kontrollbesök på fastigheter.