Gäller Bygga, Bo och Miljö

Hur kommer man att lösa trafiksituationen vid skolan?

Just nu pågår planering av utformning av trafiklösning. Tidigare övervägande av gångbro har förkastas då man anser att man kommer välja bort den och risken är överhängande att man ändå korsar vägen. Detsamma gäller med att gräva eller sänka vägen då den kräver en lång vägsträcka och att det innebär höga kostnader.