Har kommunen utrett en lokalisering i närheten till Sundsstrand?

Kommunen har studerat ett antal lokaliseringar även vid Sundsstrand, innan avgränsningen för förstudien begränsades till ett område väster om E6:an.

Alternativet för placering av skola i Sundsstrand bedömdes som ett av de bättre lokaliseringarna för kommunikation med gång- och cykel. Alternativet var dock mindre fördelaktigt när det gäller kommunikation med bil, där andra alternativ bedömdes bättre.

En av de viktigaste aspekterna för att lokalisera en ny skola, förutom ur mobilitetssynpunkt, är att den skulle integreras med befintlig och framtida fysisk struktur. Kommunen har inte hittat någon lämplig placering där en eventuell skola av den undersökta storleken passar i Sundsstrand med denna kravbild.

De arealer som finns tillgängliga gör det heller inte möjligt att samutnyttja infrastruktur på ett lämpligt sätt. De fördelar som kan identifieras bedömdes på ett tidigt stadium inte väga upp för de nackdelar med två större verksamheter på samma lokalisering som både är trafikintensiva.

Du måste peka ut minst ett arkiv via metadata