När kan man yttra sig?

Allmänheten, sakägare samt övriga aktörer och instanser kommer få flertalet tillfällen att yttra sig över den detaljplan som tas fram.

Det sker först i det så kallade samrådet, som är en del av detaljplaneprocessen. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. Kommunen ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.

Läs mer om planprocessen

Du måste peka ut minst ett arkiv via metadata