Ska kommunen bygga en skola vid Skäret?

Kommunen har initierat ett detaljplanearbete för att möjliggöra byggnation av en skola i Skäret. Planarbetet startade under våren 2020 och beräknas pågå i cirka två år. I en detaljplan prövas om marken är lämplig för byggnation av föreslagen markanvändning och under planarbetet får alla de närboende och andra sakägare möjlighet att yttra sig om planerna och förslagen.

Du måste peka ut minst ett arkiv via metadata