Varför inte en placering i Råssbyn?

En placering av skola i Råssbyn är något som kommunen djupgående undersökte under den förstudien för lokalisering av nya skolplatser.
Förstudie ny skola och förskola i Ammenäsområdet.

Kommun äger en hel del mark i Råssbyn, som har närhet till Lerbomotet och E6:an. Platsen har länge varit med i planeringen kring kommunal service och ansågs väl lämpad för en byggnation av skola, förskola eller helst både och. Kommunen identifierade att platsen var väl lämpad utifrån mobilitet med framförallt kollektivtrafik och bil. Den prövade placeringen befinner sig också i den mer tätbefolkade delen av upptagningsområdet, där nästan en tredjedel har mindre än tre kilometer till lokaliseringen.

Det visade sig dock under förstudien som gjordes, att det blev svårt att få plats med en skola på den lokaliseringen kommunen hade pekat ut. Kommunen identifierade också att platsen inte var lätt att nå med gång- eller cykelväg. Platsen föreslogs därför bättre lämpade för en ny förskola, där ytanspråket är betydligt mindre och mindre beroende av ett väl fungerande gång- och cykelnät.

Du måste peka ut minst ett arkiv via metadata