Varför utreds Skäret för placering av ny Skola?

Planarbetet för att utreda en skola inom fastigheten Forshälla-Röd 2:12 vid Ammenäs-Skäret har föranletts av en förstudie för placering. Sammantaget så var den placering som nu utreds i ett planarbete redovisad som bäst lämpad från de förutsättningar som framkommit i förstudien.

Det gäller bland annat frågan kring mobilitet, påverkan på infrastruktur, yta, möjlighet till synergieffekter med befintlig samhällsstruktur, barnens möjlighet att själva ta sig till och använda platsen.

Kommunens utgångspunkt i arbetet är att skapa en skola som ligger i närhet till befintlig bebyggelse för att nå synergieffekter och samutnyttja ytor på ett effektivt sätt.

Skolan ska verka som en landsbygdsskola, med ett stort upptagningsområde, samtidigt som den ska addera service och vara tillgänglig för så många som möjligt, även om man vill gå eller cykla.

Kommunen har för avsikt att underlätta hållbara val, en bärande egenskap för lokaliseringen är att mer än hälften av upptagningsområdets invånare kan nå skolan med tillhörande funktioner inom tre kilometer. Det skapar närhet till social infrastruktur, med möjlighet till hållbara transportval.

Trots att det är det mest befolkade området, utanför Uddevalla och Ljungskile, har Ammenäs-Skäret med sina drygt 700 invånare ingen kommunal service idag. Satsningen på en skola är inte bara en satsning på infrastruktur för att skapa skolplatser, utan är även tänkt att addera sociala värden som samlingslokaler, rekreation samt anordnad vistelseyta.

Du måste peka ut minst ett arkiv via metadata