Finns det fornlämningar i området?

Ja, det finns flera fornlämningar i området. Ett par av dessa lämningar kommer troligen att påverkas när vi ska bygga Skäretskolan. Därför behöver fornlämningarna slutundersökas, så att de kan dokumenteras och så att fynden säkerställs. Det är arkeologer som kommer att genomföra utgrävningarna i samråd med Länsstyrelsen.

Rubrik frågor och svar

Förslag på sidor