Hur kommer trafiken att bli på vägen till nya Skäretskolan?

Skärets Bryggväg kommer att förbättras och breddas så att det blir en fil i vardera riktningen fram till skolan. Det blir en avsevärd förbättring av vägens kapacitet och framkomlighet jämfört med idag.

Säkerheten för oskyddade trafikanter som cyklister och gående kommer också att höjas genom en avskild gång- och cykelbana. Trafikverket har redan startat ett arbete med att bygga en gång- och cykelväg från Sundsstrand till Ammenäs. Denna gång- och cykelväg kommer att gå vidare in till Skäretskolan. Vi planerar för en hämta/lämna-zon vid skolan och en separat zon för skolbussar, samt en personalparkering.

Rubrik frågor och svar

Förslag på sidor