Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är en kemisk eller biologisk produkt som är till för att förebygga eller förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa. De egenskaperna gör att bekämpningsmedel också kan orsaka skada på hälsa och miljö. Därför är det viktigt att bekämpningsmedel är godkända och används på rätt sätt.

Ett bekämpningsmedel kan antingen vara ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt beroende på vilket användningsområde det har.

 • Växtskyddsmedel används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Det kan vara mot svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter.

 • Biocider är bekämpningsmedel som används för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer skadar eller orsakar olägenhet för människors hälsa för människors hälsa eller skada på egendom. Biocider kan vara exempelvis båtbottenfärger eller träskyddsmedel. Alla bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel räknas som biocidprodukter.

Regler och tillsyn

Det finns ett omfattande regelverk kring användningen av bekämpningsmedel. Miljökontoret ansvarar för tillsyn av användningen av bekämpningsmedel.

I bekämpningsmedelsregistret finns uppgifter om bekämpningsmedel som är godkända i Sverige. Uppgifterna handlar bland annat om produkternas godkännande gäller eller om de har upphört, på vilket sätt de får användas och vilka verksamma ämnen de innehåller.

Behörighetsklassning

När ett bekämpningsmedel ska godkännas för användning i Sverige klassas det i någon av följande behörighetsklasser. Behörighetsklassen visar vem som får använda ett bekämpningsmedel.

 • Klass 1 – samtliga medel får användas endast för yrkesmässigt bruk och kräver dessutom särskilt tillstånd för spridning och utbildning för användaren.
 • Klass 2 – samtliga medel får användas endast för yrkesmässigt bruk och medel som har bokstavsbeteckning kräver dessutom särskilt tillstånd för spridning och utbildning för användaren.
 • Klass 3 – medel får användas av alla, även privatpersoner.

Att sprida växtskyddsmedel

Ansökan/anmälan ska ske senast fyra veckor före den dag då spridningen avses påbörjas. Använd våra blanketter som finns under mer information längre ner på sidan.

Tillstånd

För att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel (klass 1–3) inom följande områden krävs tillstånd av miljökontoret:

 1. inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 2. vid planerings- och anläggningsarbeten,
 3. på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och
 4. på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material.

Om spridningen enligt punkt 3 och 4 sker

 1. på vägområden för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av invasiva främmande arter eller karantänskadegörare, eller
 2. på banvallar

ska i stället en anmälan göras till den kommunala nämnden, läs mer under "Anmälan" nedan.

Anmälan

För att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel (klass 1–3) inom följande områden krävs en skriftlig anmälan till mijökontoret:

 1. på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som Jordbruksverket meddelat,
 2. på banvallar, och
 3. inom områden som inte omfattas av krav på tillstånd och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

Förbud

Växtskyddsmedel får inte användas:

 1. på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete,
 2. på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 3. i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till,
 4. inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt,
 5. på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö, eller
 6. på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler,

förutsatt att spridningen inte gäller växtskyddsmedel som Jordbruksverket eller Naturvårdsverket undantagit från förbuden.

Att sprida biocidprodukter

Miljökontoret måste underrättas om yrkesmässig användning av biocidprodukter på platser allmänheten har åtkomst till. Detta ska göras senast i samband med spridningen eller kort därefter.

Avgift

Miljökontoret tar ut timavgift för handläggning av din anmälan, ansökan eller underrättelse enligt taxa som är fastställt av kommunfullmäktige.

Att tänka på

Du som sprider bekämpningsmedel ska förvissa dig om att spridningen kan ske utan risk för förorening. Säkerställ ordentligt skyddsavstånd till grundvattnet och till känsliga områden som exempelvis vattendrag, vattentäkter, naturbetesmarker och annans egendom.

Även andra regler och krav kan gälla för spridning av bekämpningsmedel, exempelvis lokala vattenskyddsföreskrifter. Mer information om vattenskyddsområden>>

Skulle det ske en olycka, exempelvis ett större läckage, ska räddningstjänsten underrättas omedelbart via 112.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor