Bekämpningsmedel

Bekämpnings­medel definieras i miljöbalken som en kemisk eller biologisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorga­nismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Ett bekämpningsmedel kan antingen vara ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt. De egenskaper som kemiska växtskyddsmedel har gör dessa också mer eller mindre hälso- och miljöfarliga. För att skydda människor, djur och växter finns regler för hantering av kemiska växtskyddsmedel.

Växtskyddsmedel används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Det kan vara mot svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter.

Regler och tillsyn

Det finns ett omfattande regelverk kring användningen av växtskyddsmedel. Det är samhällsbyggnad som har ansvaret för tillsynen av användningen av medlen.

Godkännande

Växtskyddsmedel måste vara godkända av Kemikalieinspektionen och förpackningen ska vara försedd med ett registreringsnummer. Det ska också framgå vilken klass medlet tillhör. Klassen avgör vem som får använda medlet: klass 1 och 2 är bara för yrkesmässigt bruk, medan klass 3 får användas av var och en.

Klassning

När ett bekämpningsmedel ska godkännas för användning i Sverige klassas det i någon av följande behörighetsklasser.

  • Klass 1 medel som får användas endast för yrkesmässigt bruk av den som har särskilt tillstånd.
  • Klass 2 medel som får användas endast för yrkesmässigt bruk.
  • Klass 3 medel som får användas av var och en.

Anmälan

För att sprida bekämpningsmedel (klass 1-3) på idrottsanläggningar, banvallar och skolgårdar ska en skriftlig anmälan lämnas till samhällsbyggnad.

Tillstånd

För att yrkesmässigt sprida bekämpningsmedel (klass 1-3) på tomtmark vid flerfamiljshus eller inom vattenskyddsområde ansöker man hos samhällsbyggnad.

Ansökan/anmälan ska ske senast fyra veckor före den dag då spridningen avses påbörjas. Använd vår blanketter som finns under mer information längre ner på sidan.

Avgift

Samhällsbyggnad tar ut timavgift för handläggning av din anmälan eller ansökan enligt taxan som är fastställt av kommunfullmäktige.

Förbud

Bekämpningsmedel får inte spridas på naturbetesmarker eller på ängar.

Att tänka på

För att få sprida bekämpningsmedel klass 1 och 2 krävs särskild behörighet. Den som sprider växtskyddsmedel ska ta hänsyn till skyddsavstånd till känsliga områden och annans egendom. Skulle det ske en olycka t.ex. ett större läckage, ska räddningstjänsten underrättas omedelbart.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Ikon dokument/fil

Faktablad bekämpningsmedel

Faktablad bekämpningsmedel.pdf
Ikon dokument/fil

Anmälan för spridning av växtskyddsmedel

Anmälan för spridning av växtskyddsmedel.pdf
Ikon dokument/fil

Tillstånd för spridning av växtskyddsmedel

Ansökan om tillstånd för spridning av växtskyddsmedel.pdf
Ikon dokument/fil

Tillstånd spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddat område

Ansökan om tillstånd spridning växtskyddsmedel, vattenskyddat område.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00