Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är en kemisk eller biologisk produkt som är till för att förebygga eller förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa. De egenskaperna gör att bekämpningsmedel också kan orsaka skada på hälsa och miljö. Därför är det viktigt att bekämpningsmedel är godkända och används på rätt sätt.

Ett bekämpningsmedel kan antingen vara ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt beroende på vilket användningsområde det har.

 • Växtskyddsmedel används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Det kan vara mot svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter.
 • Biocider är bekämpningsmedel som används för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer skadar eller orsakar olägenhet för människors hälsa för människors hälsa eller skada på egendom. Biocider kan vara exempelvis båtbottenfärger eller träskyddsmedel. Alla bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel räknas som biocidprodukter.

Regler och tillsyn

Det finns ett omfattande regelverk kring användningen av bekämpningsmedel. Samhällsbyggnad ansvarar för tillsyn av användningen av bekämpningsmedel.

I bekämpningsmedelsregistret finns uppgifter om bekämpningsmedel som är godkända i Sverige. Uppgifterna handlar bland annat om produkternas godkännande gäller eller om de har upphört, på vilket sätt de får användas och vilka verksamma ämnen de innehåller.

Behörighetsklassning

När ett bekämpningsmedel ska godkännas för användning i Sverige klassas det i någon av följande behörighetsklasser. Behörighetsklassen visar vem som får använda ett bekämpningsmedel.

 • Klass 1 – samtliga medel får användas endast för yrkesmässigt bruk och kräver dessutom särskilt tillstånd för spridning och utbildning för användaren.
 • Klass 2 – samtliga medel får användas endast för yrkesmässigt bruk och medel som har bokstavsbeteckning kräver dessutom särskilt tillstånd för spridning och utbildning för användaren.
 • Klass 3 – medel får användas av alla, även privatpersoner.

Att sprida växtskyddsmedel

Ansökan/anmälan ska ske senast fyra veckor före den dag då spridningen avses påbörjas. Använd våra blanketter som finns under mer information längre ner på sidan.

Anmälan

För att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel (klass 1–3) inom följande områden krävs en skriftlig anmälan till samhällsbyggnad:

 1. på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat,
 2. på banvallar, och
 3. inom områden som inte omfattas av krav på tillstånd enligt 40 § och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

Tillstånd

För att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel (klass 1–3) inom följande områden krävs tillstånd av samhällsbyggnad:

 1. på tomtmark för flerfamiljshus,
 2. på gårdar till skolor och förskolor,
 3. på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 4. i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde,
 5. inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 6. vid planerings- och anläggningsarbeten,
 7. på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor,
 8. på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material, och
 9. utomhus inom de delar av ett vattenskyddsområde som betecknas som vattentäktzon, primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon.

Att sprida biocidprodukter

Samhällsbyggnad måste underrättas om yrkesmässig användning av biocidprodukter på platser allmänheten har åtkomst till. Detta ska göras senast i samband med spridningen eller kort därefter.

Avgift

Samhällsbyggnad tar ut timavgift för handläggning av din anmälan, ansökan eller underrättelse enligt taxa som är fastställt av kommunfullmäktige.

Förbud

Bekämpningsmedel får inte spridas på naturbetesmarker eller på ängar.

Att tänka på

Du som sprider bekämpningsmedel ska förvissa dig om att spridningen kan ske utan risk för förorening. Säkerställ ordentligt skyddsavstånd till grundvattnet och till känsliga områden som exempelvis vattendrag, vattentäkter, naturbetesmarker och annans egendom.

Även andra regler och krav kan gälla för spridning av bekämpningsmedel, exempelvis lokala vattenskyddsföreskrifter. Mer information om vattenskyddsområden>>

Skulle det ske en olycka, exempelvis ett större läckage, ska räddningstjänsten underrättas omedelbart via 112.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00