Kommunens klimatlöften

Uddevalla kommun har antagit 11 klimatlöften för 2021 inom ramen för Västra götalandsregionens och länsstyrelsens kraftsamling ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”.

Klimatlöftena består av 20 olika åtgärder som har tagits fram av Västra Götalandsregionen i samverkan med Länsstyrelsen och några kommuner. Kommunen har ansvar för att de antagna klimatlöftena genomförs under 2021. Kommunstyrelsen har tagit beslut om vilka och hur många åtgärder som ska genomföras.

1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy

Kommunen har en resepolicy som följs upp årligen. Klimatstyrande innebär att policyn ska styra mot resfria möten, minimera flygresandet, innefatta miljö- och klimatkrav på fordon, reglera egen bil i tjänsten och erbjuda alternativ som cykel och bilpool. Ett plus är om den även uppmuntrar till hållbart resande till och från arbetet.

Nuläget: Kommunen har en ny resepolicy som uppfyller kriterierna. Uppföljning sker via internkontroll av nämnden.

4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal

Vi ställer miljö- och klimatkrav i alla avtal där transporter upphandlas, exempelvis postleveranser och avfallstransporter. Vi ställer också miljökrav i mer än 50 procent av upphandlingar av varor och tjänster som kräver omfattande transportarbete, exempelvis matleveranser, städ- och kontorsmaterial och parkeringsövervakning.

Nuläget: Upphandlingsenheten har påbörjat ett arbete kring hållbar upphandling och en tjänst på 20% är tillfälligt tillsatt. Diskussion förs på KDLG om att utöka tjänsten till 50%.

7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag

Boende i kommunala flerbostadshus ska kunna få möjlighet att ladda sin el- eller laddhybridbil i anslutning till sin bostad, vid minst fem geografiska platser. Kommunen kan teckna avtal med en tjänsteleverantör som tillhandhåller en laddtjänst. Kostnaden för laddtjänster bör så långt möjligt tas ut kommersiellt och bäras av dem som utnyttjar tjänsten.

Nuläget: Uddevallahem har idag 16 laddplatser. De har som internt mål att öka antalet laddplatser.

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter

Kommunen ska ha bytt ut minst tre engångsprodukter till flergångsartiklar eller bytt ut engångsprodukter av fossilbaserat material till produkter av biobaserat, förnybart eller återvunnet material.

Nuläget: Ny lag som är på gång kommer att ställa krav på att ta bort vissa engångsprodukter i plast. Det finns önskemål om samarbetet med Vänersborg och Trollhättan för att genomföra upphandling.

11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa

Kommunen kan visa att minst tre olika insatser har gjorts. Det kan ske genom samverkan med näringslivet för att erbjuda fler hållbara tjänster, att bostadsområden delar på saker, att kommunen erhåller platser att reparera eller liknande.

Nuläget: Idag finns fritidsbanken, da capo uthyrning av maskeradkläder, Turistbyrån uthyrning av cyklar.

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål

Kommunen mäter matsvinnet och har satt ett mål att minska svinnet till max 45 g/portion i genomsnitt (lunch eller middag). I siffran ingår alla tre typer av svinn: kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn.

Nuläget: Matsvinn mäts.

15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation

Kommunen har minskat byggnationers klimatpåverkan genom att använda livscykelperspektiv, inklusive byggmaterial, arbetsmaskiner och energianvändning vid drift, vid minst en (1) byggnation. Antingen i egen regi eller som kravställning i markanvisning eller detaljplan.

Nuläget: Ett sådant tänk finns alltid med, men verifieras inte. Det finns målsättning för minskad energianvändning samt mål för låg underhållskostnad som bidrar till minskad klimatpåverkan.

16. Vi producerar egen solel

Det innebär att kommunen ska installera minst en egen anläggning för produktion av solel eller är delägare i en solcellspark.

Nuläget: Vid ny och ombyggnation installeras alltid solceller. Under 2021 kommer Ramnerödskolan att tas i bruk, där solceller har installerats. Uddevalla energi har en solcellsparken Solevalla.

17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal

Det innebär att kommunen köper 100 procent förnybar el i alla förvaltningar och bolag.

Nuläget: Kommunens nuvarande elavtal är ”bra miljöval” som garanterat förnybar el. Nytt elavtal mellan Uddevalla kommun och Uddevalla energi börjar gälla under andra halvåret 2021. Avtalet innebär att kommunen och kommunens alla bolag kommer att få leverans av 100% el via Uddevalla energi.

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation

Det innebär att kommunen kan visa att minst en (1) investering har gjorts genom grön obligation som kommunen gett ut själv eller via gröna lån från Kommuninvest eller liknande. Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till egna klimat- och miljöprojekt och samtidigt erbjuda investerare attraktiva investeringsformer.

Nuläget: Kommunen har möjlighet att använda sk ”gröna lån” för de byggnader eller klimatanpassningsåtgärder som kommunen investerar i.

20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

Det innebär att ett årligt event eller flera mindre återkommande aktiviteter ska genomföras, gärna i samarbete med studieförbund/organisationer och/eller med kommunens energi- och klimatrådgivare. Genom ökad kunskap och medvetenhet om klimatkrisen och inspiration till förändring kan kommunen möjliggöra och skynda på omställningen.

Nuläget: I samarbetet med studiefrämjandet och Bohusläns museum genomförs aktiviteter regelbundet via Cafe Planet, där allmänheten har möjlighet att delta kostnadsfritt.

Elva klimatlöften

Utav 20 löften har kommunstyrelsen beslutat om 11 klimatlöften:

 • Vi använder klimatstyrande resepolicy
 • Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
 • Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag
 • Vi minskar inköp av fossilbaserade engångsprodukter
 • Vi producerar egen solel
 • Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal
 • Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
 • Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat
 • Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
 • Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
 • Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation

Kontakt

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00