Laddplan för publik laddinfrastruktur

I Sverige står inrikestransporter för en tredjedel av landets totala utsläpp av växthusgaser. Sverige har satt upp målet att utsläppen från inrikestransporter ska minska med minst 70 procent till år 2030, jämfört med år 2010.

Västra Götaland har även ett regionalt klimatmål om att vara en fossiloberoende region senast 2030. Övergången till elfordon och en utbyggd laddinfrastruktur är en del i omställningen till en fossiloberoende transportsektor. Parallellt med övergången till elfordon behövs ytterligare åtgärder som effektiviseringar, utvecklad kollektivtrafik, smarta logistikkedjor, energieffektiva fordon och samutnyttjande av transporter för att klara målen. Det behövs även en fortsatt utveckling av andra fossilfria drivmedel såsom biogas och vätgas.

Syftet

Syftet med laddplanen för publik laddinfrastruktur för elfordon är att definiera kommunens roll ochställningstagande inom området, för att nå målet om fossiloberoende transporter till 2030.
Laddplanen ska underlätta utbyggnad av publik laddinfrastruktur för elfordon i Uddevalla kommun.

Kommunens roll och ställningstagande

Det finns flera aktörer som har en viktig roll i utbyggnaden av publik laddinfrastruktur. För att kunna erbjuda goda laddmöjligheter behöver både offentliga och privata aktörer samverka. Kommunen ser positivt på utbyggnad av publik laddinfrastruktur för elfordon. Kommunen avser att vara behjälplig och möjliggöra för fortsatt etablering av laddinfrastruktur med såväl offentliga som privata aktörer.

Mer information

Ikon dokument/fil

Laddplan för publik laddinfrastruktur i Uddevalla kommun

Laddplan för publik laddinfrastruktur Uddevalla.pdf Pdf, 596 kB, öppnas i nytt fönster.

Förslag på sidor