Bostadsnära skog

Den bostadsnära skogen är en tillgång att glädjas åt och att ta tillvara. Den erbjuder stora möjligheter till rekreation, i form av motion, barns möjlighet till lek och genom sin avstressande inverkan. Den fungerar dessutom som gröna stråk i stadsmiljön där djur och växter kan leva och spridas, till nytta för naturvården och omgivande miljö.

Kommunen ansvarar för totalt ca 50 hektar naturmark som till större del består av bostadsnära skog.

Det är framför allt i den bostadsnära skogen du hittar stora, gamla lövträd. I det moderna skogsbruket avverkas träden tidigt, vilket förhindrar att de uppnår hög ålder. Det är främst de gamla, ihåliga, och döende träden som bidrar till ett rikt djurliv. På en gammal ek kan du hitta över tusen arter! Det tar vi hänsyn till när vi bedömer ansökningar om trädfällning och gallring av bostadsnära skog. På platser där det går, får gamla träd stå kvar så länge som möjligt.

När stora träd måste fällas av säkerhetsskäl jobbar vi medvetet med att skapa så kallade högstubbar och lågor. En högstubbe är ett träd som har blivit beskuret på sin krona men där stammen får stå kvar. En låga är en fälld trädstam som får ligga kvar på marken. Dessa miljöer är sällsynta i det moderna landskapet och viktiga för den biologiska mångfalden.

Vårt mål med skötseln av bostadsnära skogar är att skapa variationsrika miljöer som är trygga att vistas i och som inbjuder till lek och motion. En sådan skog kan ha bryn som varierar från låga till höga buskar, träd i olika åldrar och arter, gamla träd som får stå kvar där det är möjligt, liksom träd och buskar med bär.

Förslag på sidor