Bredfjället

Bredfjället är ett platåområde öster om Ljungskile, karakteriserat av skogs- och myrmarker samt ett stort antal sjöar. Flera småvägar leder in i området som är genomkorsat av stigar. Bl a passerar Bohusleden genom reservatets östra del. I likhet med de övriga "fjällområdena" i Bohusläns inland var Bredfjället under 1700- och 1800-talet ett nästan trädlöst land. Det var i hög grad präglat av jordbruket på de många små gårdarna, där all odlingsmark utnyttjades som åker och de karga, ljungbexäxta utmarkerna användes för bete. Många kulturhistoriska lämningar finns kvar och kan berätta om ett hårt liv och fattigdom.

Med ökande välstånd i landet och avflyttning från fattigbygderna vid sekelskiftet och framåt började skogen att återerövra "fjället". Över större delen av området har granskogen kommit att dominera, dock med ett större inslag av tall, särskilt i höjdlägen och på tunnare jordtäcke.

Av särskilt intresse från naturvårdssynpunkt är ett centralt barrskogsområde på "fjället", i öster begränsat av sjöarna Store Väktor, Bråtesjön och Håleresjön. De östligaste delarna av detta område ligger i Älvsborgs län. Här dominerar en spontant uppkommen barrskog, sannolikt föryngrats från smärre bestånd som överlevt beteskulturen. Sådan skog är ovanlig i länet, där praktiskt taget all skog anlagts genom plantering, varvid i stor utsträckning material av främmande härkomst använts.

Detta av skogsavverkningar relativt orörda kärnområde utgör naturreservat med föreskrifter som innebär att det mesta av skogen skall lämnas till fri utveckling. Reservatskydd åtnjuter också Vargefjället, som är en av smågårdarna där fortfarande ålderdomliga brukningsformer med bl a ängsslåtter förekommer.

Reservatet är bildat 1989, och har en areal på cirka 561 hektar. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Bredfjällets naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • göra upp eld utomhus,
  • framföra motordrivet fordon,
  • gräva upp växter; insamla mossa eller lav eller vedsvamp,
  • ställa upp husvagn,
  • tälta,
  • rida,
  • medföra ej kopplad hund.

Naturvårdsförvaltare

Den del av Bredfjället som ligger i Lilla Edet förvaltas av Västkuststiftelsen. Den del av Bredfjället som ligger i Uddevalla förvaltas av Uddevalla kommun.

Kontakt

David Alfredsson, +46 522‑69 63 83

Skogsförvaltare

david.alfredsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00