Bredfjället

Bredfjället är ett platåområde öster om Ljungskile, karakteriserat av skogs- och myrmarker samt ett stort antal sjöar. Flera branta småvägar leder in i området som är genomkorsat av stigar. Bredfjället är ett viktigt rekreations- och friluftsområde.

Bredfjället

Foto: Robert Wahlström

Utmärkta leder och preparerade skidspår gör Bredfjället till en uppskattad plats att vandra och åka skidor på. Bland annat passerar Bohusleden genom reservatets östra del. Utsiktstornet når man om man fortsätter vägen förbi Norra Fjället. Utsikten från tornet är vidsträckt med Uddevallabron i nordväst och Halleberg och Hunneberg i nordost.

Bredfjällets historia

Redan på 1300-talet var fjället kronoallmänning vilket innebar att man mot en avgift till staten fick bosätta sig och bryta mark. Störst var befolkningen på 1700- och 1800-talen. I likhet med de övriga "fjällområdena" i Bohusläns inland var Bredfjället då ett nästan trädlöst land. Det var i hög grad präglat av jordbruket på de många små gårdarna, där all odlingsmark utnyttjades som åker och de karga, ljungbexäxta utmarkerna användes för bete. Många kulturhistoriska lämningar finns kvar och kan berätta om ett hårt liv och fattigdom. Med ökande välstånd i landet och avflyttning från fattigbygderna vid sekelskiftet och framåt började skogen att återerövra "fjället". Över större delen av området har granskogen kommit att dominera, dock med ett större inslag av tall, särskilt i höjdlägen och på tunnare jordtäcke. I dag återstår bara tre gårdar med djurhållning. I övrigt är det lämningar efter torp, fägator, jordkällare och liknande som vittnar om den folkrika tiden. 

Bredfjällets natur

Ett 20-tal näringsfattiga sjöar och ett antal mindre myrmarker är välkomna avbrott i storskogen. Så också det fåtal platser av de gamla åker- och hagmarker som betas eller slåttras. Trolldruva, myrlilja, granspira, tätört och skvattram är några växter som finns här och bland fåglarna återfinns fiskgjuse, storlom, tjäder, järpe, pärluggla och tretåig hackspett. Bland de ovanligare däggdjuren kan nämnas lodjur och mård. Varg ses sedan slutet av 1990-talet årligen passera över Bredfjället.

Av särskilt intresse från naturvårdssynpunkt är ett centralt barrskogsområde på "fjället", i öster begränsat av sjöarna Store Väktor, Bråtesjön och Håleresjön. De östligaste delarna av detta område ligger i Älvsborgs län. Här dominerar en spontant uppkommen barrskog, sannolikt föryngrats från smärre bestånd som överlevt beteskulturen. Sådan skog är ovanlig i länet, där praktiskt taget all skog anlagts genom plantering, varvid i stor utsträckning material av främmande härkomst använts.

Detta av skogsavverkningar relativt orörda kärnområde utgör naturreservat med föreskrifter som innebär att det mesta av skogen ska lämnas till fri utveckling. Reservatskydd åtnjuter också Vargefjället, som är en av smågårdarna där fortfarande ålderdomliga brukningsformer med bland annat ängsslåtter förekommer.

Reservatet är bildat 1989, och har en areal på cirka 561 hektar. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Bredfjällets naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • göra upp eld utomhus,
  • framföra motordrivet fordon,
  • gräva upp växter; insamla mossa eller lav eller vedsvamp,
  • ställa upp husvagn,
  • tälta,
  • rida,
  • medföra ej kopplad hund.

Naturvårdsförvaltare

Den del av Bredfjället som ligger i Lilla Edet förvaltas av Västkuststiftelsen. Den del av Bredfjället som ligger i Uddevalla förvaltas av Uddevalla kommun.

Norra fjället

Norra Fjället är en gammal kronogård från minst 1600-talet. Numer är den friluftsgård i Ljungskile friluftsklubbs regi, och den första som möter efter uppfarten från Ljungskile. Här finns olika anordningar för motion och friluftsliv; storstuga, bastu och duschar, vandringsleder och preparerade skidspår.

Bredfjället

Foto: Robert Wahlström

Förslag på sidor