Bredmossen

På gränsen mellan Uddevalla och Munkedals kommuner ligger naturreservatet Bredmossen som är en flikig och mångformig myr. Området domineras av en stor excentrisk mosse, vilket innebär att mossens högsta punkt inte ligger i mitten av området, utan förskjuten åt kanten.

Här kan man se stora lösbottenhöljor, några små gölar och flera mindre dråg som korsar mossen. I kanten av myren finns randtallskog och den för myren typiska laggen. Det vill säga kärr som får sitt vatten både från omgivande fastmark och från nederbörd.  På mossen hittas samtliga silkeshårsarter och det växer också kallgräs, dystarr, myrsälting, vitag och brunag. Fågellivet är rikt inom naturreservatet. Ljungpipare häckar regelbundet på mossen, men även orre, ängspiplärka, och ormvråk hittas i området      

Naturreservatet bildades 1970 och är cirka 190 hektar stort.

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Föreskrifter för allmänheten

Välkommen att besöka Bredmossens naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • ha med lös hund,
  • campa,
  • göra upp eld,
  • eller att med plåt, glas, plast, papper, avfall eller på annat sätt skräpa ned inom området.

Naturvårdsförvaltare

Västkuststiftelsen.

Förslag på sidor