Gullmarsberg

Naturreservatet Gullmarsberg är en vacker bokskog omedelbart söder om Gullmarsvik och reservatets sluttningar vetter mot Gullmarsbergs säteri.

Skogen består av höga rakstammiga bokar med sparsamma inslag av björk, ek och hassel. Topografin är väldigt varierad inom området där de högsta delarna ligger närmare 90 meter över havet.

I området finns också ett flertal mindre bäckraviner som kantas av al och där hittas också växtarter som gullpudra, bäckbräsma och hässleklocka. I övriga delar av reservatet hittas arter som blåsippa, skogsbräsma och smånunneört. Bland mossor kan nämnas bokfjädermossa och kustkvastmossa och bland lavar bokvårtlav, bokkantlav och grynig lundlav. Bland svampar finns bland annat bronssopp, rutkremla, gulnande spindling och bokvaxskivling.

Även fågellivet är intressant med arter som stenknäck, skogsduva, mindre hackspett och mindre flugsnappare.

Det nuvarande Gullmarsberg säteri kom till på 1600-talet och kan ha haft betydelse för att den värdefulla bokskogen finns kvar. Stora områden längs kusten var annars nästan helt avskogade under 1700- och 1800-talen.

Hela naturreservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Naturreservatet bildades 1976 och ombildades 2000. Det är cirka 37 hektar stort.

Föreskrifter för allmänheten

Välkommen att besöka Gullmarsbergs naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • tälta eller ställa upp husvagn/husbil,
  • göra upp eld,
  • bryta kvistar, plocka blommor, gräva upp växter,
  • samla in lavar, mossor, vedsvampar och insekter,
  • skada eller ta bort döda träd och vindfällen,
  • ha med lös hund,
  • framföra motorfordon längre än till parkeringsplatsen,
  • eller cykla eller rida utanför befintliga grusvägar.

Naturvårdsförvaltare

Västkuststiftelsen

Förslag på sidor