Gullmarsfjorden

Gullmarn är en äkta tröskelfjord och dessutom Bohusläns största fjord. Naturreservatet omfattar hela vattenområdet och även stränderna som varierar allt mellan branta klippstup, strandängar, jordbruksmark och sandstränder. I de inre delarna förgrenar fjorden sig i Färlevfjorden och Saltkällefjorden.

Att Gullmarn är en tröskelfjord betyder att den har en tröskel vid mynningen där botten är grundare än den är innanför. Det påverkar vattenutbytet med Skagerrak och har bidragit till att det finns ett rikt och delvis unikt marint djurliv i vid fjordens mynning.

Längst inne i Saltkällefjorden mynnar den laxförande Örekilsälven och i det inre av Färlevfjorden och i Gullmarsvik finns ett rikt fågelliv kopplat till viktiga grundområden.

Gullmarsfjorden är cirka 25 kilometer lång, 1-3 kilometer bred och har ett största djup på cirka 125 meter. De största öarna är Stora och Lilla Bornö som delvis är bevuxna med mycket gammal skog som har förutsättningar för en sällsynt kryptogamflora. Området har också ett intressant fågelliv.

Hela vattenområdet ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Gullmarns naturreservat bildades 1983 och är cirka 16 500 hektar stort.

Föreskrifter för allmänheten

Om du ska besöka Lilla Bornö är det bra att känna till att man inte får göra upp öppen eld eller tälta på ön.

För besökare är det annars allemansrätten som gäller inom naturreservatet.

Ansvarig för naturreservatet

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Förslag på sidor