Gustafsbergsområdet

Gustavsbergsområdet omfattar stränder vid sydsidan av Byfjorden och anslutande bergspartier söder därom. Centralt i området finns den välkända badorten Gustafsberg med anor från 1700-talet. Området har stor betydelse för rekreation för ortsbefolkning och turister. Den populära strandpromenaden löper genom området och sommartid lägger skärgårdsbåtarna till vid kajen. Inom området finns också den populära stigen utefter Bodeleån.

Utsikt över området

Foto: Robert Wahlström

Barrskog med grandominans täcker större delen av den bergbundna terrängen. I öster längs infartsvägen till Uddevalla finns lägre partier, där Bodeleån skär djupt ned i lerrika sediment. Ravinsluttningar som tidigare var hagmark och hölls öppna genom bete, präglas av bland annat forsärla, strömstare, bivråk, skogsduva, stenknäck, kungsfiskare och härmsångare. I söder, vid Lilla Hässleröd, står en vackert formad gammal ek, ett naturminne, som kallas Karl XII:s ek.

Gustafsbergsområdet har stor betydelse för rekreation för tätortsbefolkningen i Uddevalla men har också ett betydande turistiskt intresse, med den anslutande parken. Området är genomdraget av småvägar och stigar. Från bryggan i hamnen leder en härlig strandpromenad till småbåtshamnen vid Rödön och badplatsen Lindesnäs.

Strandpromenaden som går genom området gör skäl för namnet och men efter vandrarhemmet fortsätter den västerut i två olika sträckningar. Medan en lättillgänglig stig följer fjordstranden går en svårare upp i berget med pampiga furor och Knapes utsiktsplats som bjuder på en vidsträckt utsikt.

Sommartid avgår skärgårdsbåtar från Södra Hamnen till Gustafsberg.

Gustavsbergs historia

Här i Gustavsberg fanns ett litet badhus redan 1774 men det som fick intresset för badorts- och brunnsmiljön att öka rejält var två kungliga besök. Kronprins Gustafs besök år 1804 och i än högre grad drottning Hedvig Elisabeth Charlottas återkommande besök under fälttåget mot Norge sommaren 1814. Då var det storstadssocieteten som kom till Gustafsberg för att bada varma tångbad i det nybyggda varmbadhuset och dricka brunn. Nu råder en annan tid då badhuset förvandlats till vandrarhem och besökarna är människor ur alla samhällsklasser. Konserter och andra begivenheter lockar folk i stora skaror till den känsla av förnäm svalka som den vackra Societetssalongen erbjuder. Det gäller även Badrestaurangen liksom Café Snäckan som även bjuder på lekamlig spis. I anslutning till badortsområdet finns naturligtvis en badplats, Sörkullens bad, men också, strax intill, Landbadet som är stadens utomhusbassäng och ett flertal planer för fotboll, handboll och beachvolleyboll.

Den stora folkvandringen ut till Baggetofta, som gården hette från 1600-talets slut, började efter upptäckten på 1720-talet av en så kallad hälsokälla med svavelsyrad järnoxid i vattnet. Något som ansågs bota många sjukdomar och som lockade sjuka i de mest skiftande tillstånd och ur alla samhällsklasser. Tappkranen inne i Badrestaurangen befinner sig rakt över brunnen med det hälsobringande vattnet.

En stor donation av makarna Anders Knape Hansson och Catharina Hegardt till en internatskola på Baggetofta godkändes av kung Gustaf III. Kungen medgav även att skolan skulle få heta Gustafsbergs barnhus. Verksamheten startade 1776 och upphörde 1924. Då hade 741 pojkar fått sin utbildning och fostran på Gustafsberg. Åren 1949 till 1976 var det pampiga skolhuset i sten från 1897 skolhem för elever från övriga Bohuslän vilka gick på läroverket inne i stan.

Naturvårdsområdet Gustavsberg

Reservatet är bildat 1980 och har en areal på ca 278 hektar. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Gustafsbergsområdets naturvårdsområde men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra upp eld,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • i skogsmark rida på annat än särskilt iordningställda och skyltade ridstigar.

Naturvårdsförvaltare

Uddevalla kommun.

Bodele

Bodeleåns vatten kastar sig ut i ett vattenfall och ner i en lövskogsravin med branta sand- och leravlagringar och en rik lundvegetation. Innan de mäktiga träden börjat skugga marken är vårens flora magnifik med mattor av vitsippor och vårlök. I ravinens centrala delar skapar ormbunken strutbräken en tropisk känsla. Hässleklocka och bäckbräsma är ett par örter som är mindre vanliga.

Småfågellivet är mycket rikt och bland de många fågelstämmorna märks härmsångare, forsärla, rödvingetrast och stenknäck. Med lite tur kan den exotiskt blå kungsfiskaren skådas. Under regniga sommardagar ser man talrikt med landmollusker som betar på blad av olika örter, främst är det bärnstenssnäcka, fläckig lundsnäcka och skogsglanssnäcka. På trädstammarna betar slät- och tätstrimmig spolsnäcka.

Från utloppet i Byfjorden och söderut kan man korsa bäcken på flera broar. Sydost om Gustafsbergsvägens bro börjar en iordningställd naturstig utmed bäcken med trappsteg på branta ställen. Bord och bänkar finns utställda liksom informationstavlor. Stigen, som är en km lång, leder till vattenfallet som även kan nås från p-platsen på Uddevallas södra utfart.

Förslag på sidor