Havstensfjorden

Naturreservatet Havstensfjorden är med sina stora grundbottnar ett mycket viktigt lek- och uppväxtområde för fisk och ryggradslösa djur och även ett viktigt flytt-, häcknings- och ruggningsområde för fåglar. Inom reservatet finns promenadstigar och badplatser, bland annat i anslutning till campingplatserna Unda och Hafsten. 

Ålgräsängar, ler- och sandbottnar samt ostron- och blåmusselbankar gör att det finns goda förutsättningar för en rik biologisk mångfald i Havstensfjorden. Utmed stränderna finns låglänta strandängar och naturbetesmarker som är viktiga för många växtarter och såväl rastande som häckande fåglar.

Det finns många möjligheter för den som vill skåda fågel, bland annat från fågeltornet längst inne i Svältekile (vid Rotviksbro) och från fågelplattformen mellan Unda camping och Mollön. Området är även populärt bland fritidsfiskare. 

En del av området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Föreskrifter för allmänheten

Välkommen att besöka Havstensfjordens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
  • tälta eller ställa upp husvagn/husbil och tillhörande tält
  • rida annat än på markerade ridleder
  • ha med hund som inte är kopplad. Förbudet gäller inte vid jakt
  • göra upp eld annat än på platser som har anvisats av förvaltaren
  • utan särskilt tillstånd från Länsstyrelsen vistas på maderna norr om Mollön, under tiden 1 april-15 juli, inom det område som framgår av karta i reservatsbeslutet (se bilaga 1 a, till höger)
  • utan särskilt tillstånd från Länsstyrelsen framföra någon form av vattenfarkost i en hastighet över 5 knop (stora viken) resp. 3 knop (öster om Mollön), inom de vattenområden som är markerats i karta i reservatsbeslutet. Fartbegränsningen gäller inte i rännan in till Lanesund/Svältekile (se bilaga 1 a, till höger)
  • sätta ut nya bojförtöjningar, (befintliga bojar- se bilaga 1 b, till höger)
  • plantera ut växt- eller djurarter

Havstensfjordens naturreservat bildades 2008 och är cirka 1932 hektar stort.

Naturvårdsförvaltare

Uddevalla kommun (området Unda-Mollön) och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Förslag på sidor