Korpberget

Naturreservatet Korpberget ansluter direkt till Uddevalla södra stadsbebyggelse. Korpberget utgör en delvis relativt brant sluttning mot väster ned till Bodeleåns dalgång.

Området är till större delen skogklätt, med hällmarkstallskog, lövblandskog och örtrik ädellövskog. Området är mer eller mindre starkt kulturpåverkat. I området finns en exklusiv lundflora. I ädellövskogen finns bland annat gräsarterna lundlosta, strävlosta och skogsstarr. Här kan du också hitta blåsippa, underviol, nästrot, sårläka, springkorn, trolldruva och skogsbingel.

Områdets rikedom på olika biotoper, hålträd och skyddande buskvegetation är förutsättningar som gynnat fågellivet. Häckningstätheten bland småfåglarna är hög. Branten mot väster är ett känt häckningsställe för korp. Hackspettarna är talrika inom området.

Korpberget gränsar till Emaus naturreservat. Stigsystemet är rikt förgrenat och gör området relativt lättillgängligt trots den kuperade och blockrika terrängen. Parkeringsplatsen för Emaus naturreservat är rymlig och kan med fördel utnyttjas också för Korpberget.

Korpbergets reservat är bildat 1987 och har en areal på ca 21 hektar. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Korpberget men tänk på att det inte är tillåtet att

  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • plocka eller gräva upp växter,
  • medföra okopplad hund,
  • göra upp eld.

Naturvårdsförvaltare

Gustafsbergsstiftelsen.

Förslag på sidor