Kuröds skalbankar

Vid infarten till Kuröd ligger skalbankar som är helt unika i sitt slag. I skaljorden har man påträffat över 100 arter av musslor, snäckor och havstulpaner. Även skelettdelar av val, säl, isbjörn och vildren har påträffats i skalbankarna. Det kalkrika skalgruset ger också ett spännande växt- och djurliv idag.

Trappa uppför skalbanken

Foto: Robert Wahlström

För 10 000 år sedan fanns ett sund som sträckte sig från Uddevalla till Vänern. I sundet blandades vattnet från Västerhavet med smältvatten från inlandsisen och det gav bra förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Idag ser vi spåren av detta i form av stora skalbankar som bildades öster om Uddevalla. I skalgruset har man hittat rester från fler än 100 olika marina ryggradslösa djur, men också skelettdelar från fiskar, sälar och valar.

Idag ligger bankarna cirka 55-75 meter över den nuvarande havsnivån och det kalkrika skalgruset ger förutsättningar för en artrik och speciell flora som sin tur lockar dagfjärilar och andra insekter. Exempel på växtarter i området är kalkdån, grådådra, trollsmultron och åkerkulla. Bland insekterna kan nämnas silversmygare, mindre blåvinge och bredbrämad bastardsvärmare. Skötseln av naturreservatet är så gynnsam för insekter att det bidrog till att Uddevalla kommun tillsammans med Bohusläns museum fick pris från Sveriges Entomologiska Förening 2011 (entomologi betyder läran om insekter).

I naturreservatet finns också större vattensalamander, hasselsnok och fågelarter som mindre hackspett, törnskata och göktyta.

Tidigare har stora delar av området exploaterats och skalgruset har använts till hönsfoder och som fyllnadsmaterial vid byggandet av vägar, järnvägar. För att bevara resterna av det som en gång var mäktiga avlagringar, skyddades området som naturreservat. Det finns också ett litet museum på området där man kan lära sig mer om skalbankarna.

År 2010 bildades ett nytt naturreservat genom en utökning och att naturreservaten Bräcke, Kuröd och Samneröd slogs samman. Reservatet är tvådelat och omfattar totalt cirka 40 hektar.

Sveriges Geologiska arv

Skalbankarna finns med i Sveriges geologiska undersöknings lista på svenska geologiska arv.

Läs mer om skalbankarna på Sveriges Geologiska Undersökning>>

Föreskrifter för allmänheten

Välkommen till Kuröds skalbankar, men tänk på att vissa saker inte är tillåtna:

  • Att framföra motordrivet fordon,
  • Att campa,
  • Att gräva eller på annat sätt skada skalgrusavlagringarna,
  • Att medföra okopplad hund.

Föreskrifter enligt ovan gäller inte när förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför åtgärder som behövs för naturreservatets vård och skötsel.

Naturvårdsförvaltare

Uddevalla kommun.

Skalbankarna

Foto: Robert Wahlström

Förslag på sidor