Ramseröd

Naturreservatet Ramseröd är en naturskön sprickdal i utkanten av Uddevalla.

I Ramseröd böljar beteshagarna omgivna av skog och hassellundar. Skaljorden i området har satt sin prägel på områdets kalkkrävande växter och i hassellundarna hittas arter som vätteros, springkorn, trolldruva, gullpudra, ormbär och blåsippa. Genom reservatet går en bäck och invid denna växer stora bestånd av ormbunken strutbräken. Området har också en spännande svampflora.

Ramseröd blev naturreservat 1990 och omfattar ett ca 35 hektar stort område.

Föreskrifter för allmänheten

Välkommen till Ramseröds naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • gräva upp eller plocka växter,
  • framföra motorfordon (gäller även moped),
  • gräva eller på annat sätt skada skaljordsavlagringarna; mindre grävning i pedagogiskt/vetenskapligt syfte får dock ske efter naturvårdsförvaltarens medgivande,
  • göra upp eld,
  • rida annat än på därför avsedd stig.

Naturvårdsförvaltare

Uddevalla kommun.

Förslag på sidor