Naturvård

Uddevalla kommun arbetar just nu med ett lokalt naturvårdsprojekt, framtagande av en Naturvårdsplan för Uddevalla kommun.

Lokal naturvårdssatsning- LONA

Länsstyrelsen kan lämna bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Syftet med den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är att skydda naturen och göra den tillgänglig och samtidigt ge kommunen extra möjligheter att satsa på naturvård.

Naturvårdsplan

I Naturvårdsplanen sammanställs allt befintligt kunskapsunderlag kring kommunens skyddsvärda områden, som inventeringar, undersökningar och liknande. Alla skyddsvärda områden läggs in ett kartskikt som kommer kunna fungera som hjälp vid bedömningar. De olika naturobjekten klassas utefter hur skyddsvärda de bedöms vara. I projektet har natur- och friluftsanknutna föreningar bjudits in att delta med sin kunskap. Naturvårdsplanen kommer att finnas tillgängligt för allmänheten på kommunens hemsida när den är klar. Om du eller din förening vill vara med i arbetet, tveka inte att kontakta någon av oss för mer information!

Kontakt

Sofia Stengavel, +46 522‑69 73 11

Kommunekolog

sofia.stengavel@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00