Naturvård

Naturen ger genom rekreation och upplevelser mervärde för oss invånare i Uddevalla. Vår kommun är en unik, artrik del av västkusten. Naturen är mycket varierande och innehåller en rad värdefulla livsmiljöer för växter, djur och svampar. Kommunen har ett fjordlandskap som är värdefullt ur såväl estetisk som naturvetenskaplig och social synpunkt.

I Uddevalla har vi hela 540 rödlistade arter vilket är en förhållandevis hög siffra. I kommunens rapport om naturvärden har 773 stycken värdefulla naturområden kartlagts. Tillsammans utgör de 11% av kommunens landyta.

Lokal naturvårdssatsning- LONA

Länsstyrelsen kan lämna bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Syftet med den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är att skydda naturen och göra den tillgänglig och samtidigt ge kommunen extra möjligheter att satsa på naturvård. I Uddevalla har vi avslutat tre LONA-projekt.

Uddevallas naturvärden i rapport

Alla värdefulla och intressanta naturvärden i Uddevalla beskrivs i vår rapport om naturvärden. Rapporten är ett viktigt underlag för samhällsplaneringen exempelvis i samband med kommunens översiktsplanering.

Rapporten innehåller en bakgrundsdel som övergipande beskriver Uddevallas natur och en objektsdel där varje område som har höga naturvärden finns uppräknat. Varje område är indelat i en klass och alla naturvärden finns beskrivna. En kortare och utskriftsvänlig variant av rapporten finns under mer information.

Läs hela rapporten om Uddevalla kommuns naturvärden>> Pdf, 64.3 MB.

Ansvarsarter och symbolarter i Uddevalla kommun

I Uddevalla har fyra arter valts ut för att representera vår kommuns biologiska mångfald.

Våra ansvarsarter är utvalda för att de har unika förekomster i Uddevalla och för att de är hotade nationellt. De arter som valts som ansvarsarter är atlantisk vårtlav (Pyrenula occidentalis) och knippnejlika (Dianthus armeria).

Havsöring (Salmo trutta) och korp (Corvus corax) är utvalda som symbolarter för att de är omtyckta och typiska för naturen i Uddevalla kommun.

Här kan du läsa mer om våra symbol- och ansvarsarter(bilaga ur naturvårdsrapporten) Pdf, 1.6 MB.

Mer om naturvård

Almar>>

Invasiva främmande arter>>

Åtgärder för våra pollinatörer>>

Kontakt

Sofia Stengavel, kommunekolog

+46 522‑69 73 11

sofia.stengavel@uddevalla.se

Samhällsbyggnad

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor