Översiktsplan och detaljplaner

Uddevallabron, foto Peter Ljunggren.

Uddevallabron, foto Peter Ljunggren.

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en översiktsplan (ÖP) som täcker kommunens hela yta. Syftet med översiktsplanen är att visa kommunens långsiktiga planering när det gäller kommunens utveckling och användning av mark och vatten. Man kan göra fördjupningar av översiktsplanen för områden som behöver studeras mer detaljerat. I Uddevalla kommun finns en "fördjupning" för staden Uddevalla och en för Ljungskile.

Detaljplan

En detaljplan är en plan som bestämmer vad marken får användas till och hur bebyggelsen ska se ut och ordnas. Detaljplanen styr hur marken får användas, den kan styra hur stora och höga husen får vara, vilket avstånd det ska vara från hus till tomtgräns.
I detaljplanen kan lämpliga ytor för rättigheter, gemensamhetsanläggningar eller ledningar anges. En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

Vid arbetet med framtagande av detaljplan är kommunen skyldig att samråda med Länsstyrelsen och de som berörs av planen. Planbesked kan begäras av den som avser att genomföra något, som förutsätter en ny detaljplan.

Kontakt

Eva Schröder, +46 522‑69 73 05

Administratör

eva.schroder@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00