Detaljplaner, områdesbestämmelser

En detaljplan är en uppgörelse mellan kommunen och markägarna. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet.

En detaljplan visar hur mark- och vattenområden får användas och hur bebyggelsen ska utformas inom ett område. Detaljplanen kan omfatta ett par kvarter eller några fastigheter och gäller tills den ändras eller upphävs.

Vad är en detaljplan

Innan mark kan bebyggas måste det i de flesta fall finnas en detaljplan. Detaljplanen reglerar bland annat vad som får byggas, vilken användning marken ska ha, hur byggnaderna ska placeras och hur höga husen får vara.

Vid arbetet med framtagande av detaljplan är kommunen skyldig att samråda med Länsstyrelsen och de som berörs av planen. Planbesked kan begäras av den som avser att genomföra något, som förutsätter en ny detaljplan.

Kommunstyrelsen beslutar om planbesked. Kostnader för planbesked tas ut enligt fastställd taxa.

Pågående detaljplaner »

Kontakt

Eva Schröder, +46 522‑69 73 05

Administratör

eva.schroder@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Ikon dokument/fil

Begäran om planbesked

Planbesked.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00