Utby 4:8, HE 144

Detaljplanen vann laga kraft 15 februari 2008

Planområdet är beläget i centrala och norra delen av Utby. Planen syftar till att medge sammanlagt 15 nya villatomter.

Planen omfattar även 12 bebyggda tomter. Villorna måste anslutas till det kommunala VA-nätet, antingen direkt eller via det föreningsägda VA-nätet.

Kommunen har begärt att Länsstyrelsen upphäver gällande förordnande enligt 113 § byggnadslagen, 6 kapitlet 19 § plan- och bygglagen under tomt M samt under de utökningar som föreslås för Utby 3:35 och 3:51 samt 4:40 och 4:47.  Planen har redan varit utställd, men Länsstyrelsen har krävt att planbeskrivningarna bättre måste ange innehållet i ovannämnda förordnande. Därför måste planen revideras och ställas ut på nytt. Revideringen innebär också att fastigheten Utby 3:44 kan utökas något, samt att några andra justeringar görs i beskrivningen.

Kontakt

Eva Schröder, +46 522‑69 73 05

Administratör

eva.schroder@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

Genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

A1He144Karta.pdf
Ikon dokument/fil

Programredogörelse

Progrredo.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

Samrredo.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00