Rävehogen 1:3, LJ 144

Detaljplanen vann laga kraft 6 maj 2015

Planområdet ligger omkring 2 km norr om Ljungskile centrum, väster E6.

Området är idag obebyggt och har en area av cirka 8 hektar.

Planarbetet syftar till att pröva lämpligheten av 26 st villatomter.
På grund av den kuperade terrängen avses de flesta husen utformas som sluttningshus, väl anpassade till befintliga marknivåer.
Observera att illustrationskartan visar enbart ett av flera sätt att placera och utforma husen.

Planen antogs av Kommunfullmäktige 2013-03-13. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen, som 2013-06-19 avslog överklagandena.
Ett överklagande har avslagits av Mark-och Milödomstolen. Domstaolen har återförvisat ett annat överklagande till Länsstyrelsen.
Planen har därför inte vunnit laga kraft.

Kontakt

Eva Schröder, +46 522‑69 73 05

Administratör

eva.schroder@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

LJ144Planbeskr.pdf.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

LJ144Genomf.pdf.pdf
Ikon dokument/fil

Illustrationskarta

LJ144IllkartaA1.pdf.pdf
Ikon dokument/fil

Programredogörelse

LJ144Progrsamrredo.pdf.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

LJ144Samrredo.pdf.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

LJ144Utlåt.pdf.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00