Skälläckeröd 1:18, LJ 141

Detaljplanen vann laga kraft 12 april 2014

Området är ligger väster om Hälle Lider i centrala Ljungskile, strax sydost om Kulturens hus.

Förslaget syftar till att möjliggöra byggandet av totalt 35 - 40 lägenheter fördelade på två tomter.

Exploatören tänker sig att det större huset ska innehålla s k seniorbostäder vilka är tänkta att  upplåtas med bostadsrätt eller som ägarlägenheter. Målgrupper och upplåtelseform kan inte regleras i en detaljplan eller i ett bygglov, men eftersom kommunen äger marken kan sådana frågor eventuellt regleras i ett köpeavtal när marken säljs till exploatören.

Kontakt

Eva Schröder, +46 522‑69 73 05

Administratör

eva.schroder@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

LJ141Planbeskr.pdf.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

LJ141Genomf.pdf.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

LJ141Utlåt.pdf.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00