Fasseröd 2:1, 2:3,1136

Detaljplanen vann laga kraft 19 september 2013

Nya bostäder på Fasseröd, del av Fasseröd 2:1 och 2:3.

Planområdet, ca 24 000 kvm, är beläget i stadsdelen Fasseröd, Uddevalla och utgör ett 300 meter långt område längst med Skidgatan samt förskoletomten vid Störtloppsgatan.

Miljö och Stadsbyggnadsnämnden har 2012-04-19 beslutat att detaljplanen ska ställas ut för att pröva förskoletomten för bostads- och vårdändamål samt att pröva den mark som tidigare var ledningsgata vid Skidgatan för bostadsändamål.

Kontakt

Eva Schröder, +46 522‑69 73 05

Administratör

eva.schroder@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

UA1136Planbeskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

UA1136Ggenomf.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

UA1136Samredo.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

UA1136Utlåt.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00