Rudan, 1142

Detaljplanen vann laga kraft 15 oktober 2015

Kv Rudan, del av Tureborg 1:136 m fl

Uddevallahem har för avsikt att bygga ett punkthus med åtta våningar på befintlig parkeringsplats som ska innehålla ca 40 st hyreslägenheter, samt ny parkering på befintlig bollplan. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder i kv Rudan (nuvarande parkering).
För att kunna anlägga parkeringsyta eller bygga framtida p-däck på befintlig bollplan samt för angöringsgatan - Klippgatan bildas kvartersmark.
Park- och naturmark i Tureborgsområdet påverkas inte. Parkering närmast kolonilotter påverkas inte av denna detaljplan.

Kontakt

Eva Schröder, +46 522‑69 73 05

Administratör

eva.schroder@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

UA1142Planbeskr.pdf.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

UA1142Samrredo.pdf.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00