Sunningebergen

Källdal 4:1 med flera fastigheter

Nybyggnation av bostadsområde

Området är beläget i västra delen av Uddevalla tätort på Ryssbergets östra del. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för blandad bostadsbebyggelse i Sunningebergen med närhet till hav och natur. Ny bebyggelse ska infogas i landskapet så att befintlig grönstruktur kan tas till vara och utvecklas för rekreation och för att ge området en grön prägel. Planen ska dessutom möjliggöra för ny infart till planområdet från Sunningevägen. Planens intentioner är förenliga med Fördjupning av Uddevalla översiktsplan antagen 2017.


Området omfattar cirka 45 hektar och kan bli ett attraktivt, stadsnära bostadsområde med närhet till hav och natur. Området rymmer mellan 100 och 200 bostäder beroende på hustyper och lägenhetsstorlekar.

De olika delområdena ligger på platåer eller i slänter som erbjuder både goda solljusförhållanden, fina utblickar och en varierad bebyggelse.

Samrådstiden löper mellan  2019-01-25 och 2019-03-08.

 

UTSTÄLLNINGSLOKALER

Kontaktcenter, Rådhuset, Kungsgatan 29, måndag - fredag 08:00 - 16:30

Stadsbiblioteket, Södergatan, under ordinarie öppettider

Samhällsbyggnad Planering plan 2 i Stadshuset

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen,
451 81 Uddevalla eller till vår e-postadress samhallsbyggnad@uddevalla.se

Senast 2019-03-08 ska synpunkterna ha inkommit.

Nästa gång ärendet behandlas i Samhällsbyggnadsnämnden bedöms bli tidigast i juni 2019.

Kontakt

Daniel Andersson, +46 522‑69 73 23

Planarkitekt

daniel.a.andersson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Ikon dokument/fil

Plankarta

Plankarta.pdf
Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Planbeskrivning.pdf
Ikon dokument/fil

Programsamrådsredogörelse

Programsamrådsredogörelse.pdf
Ikon dokument/fil

Illustration

Illustration A3.pdf
Ikon dokument/fil

Översiktskarta

Översiktskarta.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00