Ansök om planbesked

Ett planbesked är ett beslut från kommunen om att det går att påbörja ett planarbete i ett område, antingen för en ny detaljplan eller ändring i en befintlig.

Du som vill bygga något eller utföra en åtgärd som förutsätter

  • en ny detaljplan,
  • en ändring av befintlig detaljplan eller
  • upphävning av befintlig detaljplan

ska som ett första steg skicka in en ansökan om planbesked för att få svar på om kommunen anser att det är möjligt att påbörja ett planarbete.

Ta gärna kontakt med oss för att rådgöra innan du ansöker om planbesked. När vi handlägger din ansökan prövar vi lämpligheten av den ansökta användningen för platsen. Vi utgår då bland annat från översiktsplanen och andra strategiska dokument som till exempel samhällsbyggnadsstrategin och miljöpolicy.

Underlag för planering>>

När ansökan lämnats in ska kommunen inom 4 månader lämna ett så kallat planbesked till den som ansökt om detaljplanläggning. Beskedet kan vara antingen positivt eller negativt. Kommunens beslut om planbesked kan inte överklagas.

Steg för steg att ansöka om planbesked

Du ansöker genom att skicka in blankett eller ifylld e-tjänst,

Ansökan om planbesked>>

I ansökan ska det finnas med uppgifter om;

  • En övergripande beskrivning av platsen och vad du önskar planbesked för.
  • Redovisning av placering geografiskt.
  • Redovisning av ändamålet till exempel: antal bostäder, antal tomter för industri, vård eller liknande.
  • En kort beskrivning av hur förslaget kopplas till och påverkar omgivningen.
  • Eventuell fullmakt från fastighetsägare

I detta tidiga skede behövs inte några detaljerade beskrivningar eftersom det kan leda till låsningar i en eventuell planprocess. Tycker vi att ansökan behöver kompletteras så kommer vi att höra av oss till dig.

Efter att det kommit in en komplett ansökan tar vi upp ärendet i en förprövningsgrupp. Det är en grupp med representanter från kommunens olika förvaltningar och bolag. Förslaget i ansökan diskuteras och därefter gör vi en bedömning utifrån kommunens riktlinjer och strategier. I bedömningen lämnar vi ett förslag om ett positivt eller negativt planbesked och ger en motivering.

Kommunstyrelsen fattar ett beslut utifrån bedömningen då de ställer sig positiva eller negativa till planläggning.

Ett positivt planbesked är ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas. Synpunkter och fakta som kommer in under planprocessen och som innebär att användningen bedöms som olämplig kan göra att planarbetet avbryts.

När påbörjas planarbetet

Vid positivt planbesked har kommunen ett officiellt uppdrag att påbörja arbetet med en detaljplan. Planarbetet kan komma att sättas i en kö beroende på kommunens resurser.
En detaljplan genomgår flera olika steg innan den får laga kraft och blir ett juridiskt gällande dokument.

Länk till planprocessen>>

Kostnad

Kostnaden för ett planbesked regleras i en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige. Kommunen tar ut en avgift för alla beslut om planbesked, oberoende av vad som meddelas i beslutet. En faktura för kostnaden skickas efter att kommunstyrelsen fattat sitt beslut.

Länk till taxan>> Pdf, 610.2 kB.

Förslag på sidor