Skälläckeröd 1:12 och 1:45, LJ146

Detaljplanen vann laga kraft 13 juli 2017

 

Ny byggnation av bostäder och verksamheter
Vällebergsvägen 5, Ljungskile

Planområdet ligger i den södradelen av Ljungskile centrum.

Planarbetet syftar till att pröva lämpligheten av nya bostäder i 2½-vånings flerbostadshus. Preliminärt föreslås sammanlagt cirka 24 nya lägenheter, placerade i ett nytt hus mot Vällebergsvägen och i ett nytt hus på gårdssidan. Två befintliga gatuhus föreslås förses med rivningsförbud, vilket redan anges i gällande detaljplan från år 2006. Planförslaget bedöms
inte strida mot Ljungskile översiktsplan.

Kontakt

Mer information

Ikon dokument/fil

Översiktskarta

Översiktsbild.pdf
Ikon dokument/fil

Beskrivning

Planbeskrivning.pdf
Ikon dokument/fil

Detaljplan

Plankarta.pdf
Ikon dokument/fil

Miljö rapport för mark

Markmiljö Rapport 2017-03-30.pdf
Ikon dokument/fil

Utredning av risker

Riskutredning 20161104.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00