Valåsområdet ny bebyggelse, LJ 131

Detaljplanen vann laga kraft 7 oktober 2005

Miljö och Stadsbyggnad har tagit fram ett förslag till detaljplan för rubricerat område. Planens huvudsakliga syfte är att pröva lämpligheten av ny bostadsbebyggelse inom en del av Valåsberget.
Detaljplanen är baserad på ett förslag framtaget av Riksbyggen i samarbete med Karmalm Arkitekter AB.

Mer information

Ikon dokument/fil

Program

Program.pdf
Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

Genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

Plankarta.pdf
Ikon dokument/fil

Programredogörelse

Progred.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

Samradr.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

Utlat.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00