Bräcke Strand, ändring av byggrätter

Planfakta

Projektnamn: Detaljplan för del av Forshälla-Bräcke 17:1 med flera.
Uppdragsledare: Hampus Segerud
Yta: cirka 17 ha
Diarienummer: 2019.1666
Kommundel: Forshälla
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan.

Planinformation

Syftet med detaljplanen är att pröva områdets lämplighet för höjning och komplettering av befintliga byggrätter. Kommunen har en översiktlig målsättning att möjliggöra för större byggrätter i de befintliga fritidshusområdena utefter Fräknestranden allteftersom de förses med kommunal vatten- och spillvattenanslutning.

Sammanfattning av planförslaget:

 • Utökad byggrätt
 • Vändplaner möjliggörs
 • Tillfarter till samtliga bostadsfastigheter tillskapas
 • Två vägar i öster möjliggörs

 

Detta har hänt i planarbetet

 • Planbesked lämnades 2019-01-30
 • Bergteknisk utredning har genomförts
 • Dagvattenutredning har genomförts
 • Geoteknisk utredning har genomförts
 • Naturvärdesinventering har genomförts
 • Säkring och skrotning av berg har genomförts
 • Samråd 2021-10-22 till 2021-11-12

Tidplan för fortsatt planarbete

Planprocessen har blivit cirka ett halvår försenad på grund av geotekniska utmaningar och tidschemat har därför reviderats.

 • Granskning: Hösten 2022
 • Antagande: Vintern 2022/2023
 • Laga kraft: Tidigast våren 2023
En bild som visar att planen revideras efter samråd

Planen revideras efter samråd (klicka på bilden för att se en större bild)

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Bild över planområdet

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00