Bräcke Strand, ändring av byggrätter

Planfakta

Projektnamn: Detaljplan för del av Forshälla-Bräcke 17:1 med flera.
Uppdragsledare: Hampus Segerud
Yta: cirka 17 ha
Diarienummer: 2019.1666
Kommundel: Forshälla
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan.

Planinformation

Syftet med detaljplanen är att pröva områdets lämplighet för höjning och komplettering av befintliga byggrätter. Kommunen har en översiktlig målsättning att möjliggöra för större byggrätter i de befintliga fritidshusområdena utefter Fräknestranden allteftersom de förses med kommunal vatten- och spillvattenanslutning.

Sammanfattning av planförslaget:

 • Utökad byggrätt
 • Vändplaner möjliggörs
 • Tillfarter till samtliga bostadsfastigheter tillskapas
 • Två vägar i öster möjliggörs
 • Säkrar geotekniska utmaningar

Detta har hänt i planarbetet

 • Planbesked lämnades 2019-01-30
 • Bergteknisk utredning har genomförts
 • Dagvattenutredning har genomförts
 • Geoteknisk utredning har genomförts
 • Naturvärdesinventering har genomförts
 • Säkring och skrotning av berg har genomförts
 • Samråd 2021-10-22 till 2021-11-12
 • Granskning 2022-09-30 till 2022-10-23
 • Planen antogs av Samhällsbyggnadsnämnen 2023-02-16 § 30
 • Antagandebeslutet är överklagat och handlingarna i ärendet har översänts till
  Mark- och miljödomstolen.
 • Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet 2023-05-16
 • Mark. och miljödomstolens dom har överklagats
 • Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd
 • Planen vann laga kraft 2023-09-12
En bild som visar att planen har fått laga kraft

Planen har fått laga kraft (klicka på bilden för att se en större bild)

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Bild över planområdet

Förslag på sidor