Skäret, skola

Planfakta

Plannamn: Detaljplan för del av Forshälla-röd 2:12 med flera
Uppdragsledare: Hugo Bennhage
Diarieummer: 2020.2210
Kommundel: Forshälla, (Skäret)
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan.

Planinformation

Uddevalla kommuns barn- och utbildningsnämnd har ansökt om planbesked för att pröva förutsättningarna att inom fastigheterna Forshälla-Röd 2:12 med flera, uppföra en ny skola med kapacitet om cirka 600 elever. Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-25, § 109 att bevilja planbesked. Igångsättning av ett detaljplanearbete har påbörjats under våren 2020.

Under hösten 2020 samt vintern 2020-2021 pågick planarbetet genom dialogprocesser, utredningsarbete samt framtagande av samrådshandlingar. Planhandlingarna har varit föremål för samråd samt granskats av allmänheten, myndigheter samt andra berörda aktörer. Under våren 2022 beslutade kommunen att anta detaljplanen. Antagandebeslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen, som genom domslut våren 2023 upphävde kommunens beslut att anta detaljplanen. Kommunen undersöker nu hur man ska gå vidare i ärendet.

Bedömningar i planarbetet

Planen handläggs med ett utökat förfarande, då planen bedöms vara av betydande intresse för allmänheten. Planförslaget påverkar allmänheten genom sin funktion och tillhörande infrastruktur.

Uddevalla kommun har låtit upprätta en alternativstudie för att redogöra intresseavvägning samt alternativredovisning. Handlingen kompletterar planbeskrivningen för att redovisa platsens lämplighet och åtaganden.

Till hjälp för planförslaget har även utredningar för bland annat geoteknik, trafikutformning, naturvärden, arkeologi och trafikbuller tagits fram. Dessa utredningar ligger i linje med den behovsbedömning som har samråds tillsammans med länsstyrelsen för planförslaget. Kommunen har i samråd med länsstyrelsen gjort bedömningen att planen inte kan antas komma att medföra betydande miljöpåverkan.

Eftersom Mark- och miljödomstolen upphävde kommunens beslut att anta detaljplanen, ser kommunen nu över vilka alternativa riktningar som kan genomföras inom planarbetet.

Sammanfattning av planförslaget

 • Ny kvartersmark för Skolverksamhet bereds. Omfattar ca 3 ha.
 • Skola föreslås för upp till 600 elever.
 • Släpp med naturmark skapas mellan kvartersmark för skola och bostäder.
 • Naturmark om ca 2 ha säkerställs.
 • Ny gång- och cykelväg i anslutning till Skärets bryggväg.
 • Breddning av Skärets bryggväg.
 • Lidvägen får en delvis ny sträckning.
 • Fornlämningar i västra och norra delen av planområdet föreslås att bibehållas både inom kvartersmark samt naturmark.
 • Vägar och övrig allmän plats inom planområdet sköts med kommunalt huvudmannaskap.
 • Forshälla-Röd 2:13, 2:23, 2:31, 2:60 & 2:102 får byggrätt samt möjlighet till kompletteringsmark.
 • Tekniska anläggningar säkerställs.
 • Upphävande av strandskydd i anslutning till befintlig infrastruktur i korsningen Väg 679 och Skärets Bryggväg.
 • Korsning Skärets Bryggväg och Väg 679 samt koppling till lokalt vägnät säkerställs.

Detta har hänt i planarbetet

 • Förstudie hösten 2019
 • Planbesked lämnades 2020-03-25
 • Medborgardialog 29 och 30 september
 • Samråd: 2021-03-29 till 2021-04-30
 • Gestaltningsworkshop 2021-09-13
 • Granskning: 2022-01-03 till 2022-01-28
 • Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-22 att föreslå kommunfullmäktige att anta planen.
 • Kommunfullmäktige beslutade 2022-05-11 att anta planen.
 • Antagandebeslutet är överklagat och handlingarna i ärendet har översänts till
  Mark- och miljödomstolen.
 • Domstolen upphäver kommunens beslut om att anta detaljplanen. Domslutet från Mark- och miljödomstolen fick laga kraft 2023-03-13.

Tidplan för fortsatt planarbete

 • Kommunen ser över hur planärendet ska gå vidare.
Bild som visar att planen har överklagats

Planen har överklagats (klicka på bilden för att se en större bild)

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Översiktskarta

Kartbild över Skäret

Mer information

Planhandlingar

Tidigare handlingar

Utredningar

Arkeologi

Geoteknik och berg

Ikon dokument/fil

Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik

Geoteknik-Mur-2020-02-19.pdf Pdf, 418.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljö och Natur

Buller

Volymstudie

Dagvatten

Trafik

Projektsida

Skäretskolan

Förslag på sidor