Skäret, skola

Planfakta

Plannamn: Detaljplan för del av Forshälla-röd 2:12 med flera
Uppdragsledare: Hugo Bennhage
Diarieummer: 2020.2210
Kommundel: Forshälla, (Skäret)
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan.

Planinformation

Uddevalla kommuns barn- och utbildningsnämnd har ansökt om planbesked för att pröva förutsättningarna att inom fastigheterna Forshälla-Röd 2:12 med flera, uppföra en ny skola med kapacitet om cirka 600 elever. Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-25, § 109 att bevilja planbesked.

Detaljplanen för del av Forshälla-Röd 2:12 m.fl, Skola Skäret, antogs av Uddevalla Kommun 2022-05-11. Domstolen beslutade om upphävande av kommunens beslut om att anta detaljplanen. Beslutet att upphäva detaljplanen motiverades med att detaljplanens utformning inte ansågs tillförsäkra i 2 kap. 6 § första stycket punkten 1 PBL föreskrivna skyddet för natur- och kulturvärdena på platsen. Detta genom att bevarandet av fornlämningarna L2020:10578 samt L2020:10580 inte bedömdes vara förenligt med antaget planförslag.

Ett bevarande av fornlämningarna har därefter inte bedömts möjligt och kommunen har i samråd med länsstyrelsen ansökt och beviljats om arkeologisk förundersökning i syfte om borttagande av fornlämningarna. Planförslagets förutsättningar har därför efter tidigare antagande förändrats. Planförslaget har även det anpassats till de nya förutsättningarna och ett reviderat planförslag föreslås därför att åter granskas av samrådskretsen innan eventuellt nytt beslut om antagande.

Föreslagen exploatering har lokaliseringsprövats och kompletteras av en alternativstudie för att redovisa kommunens ställningstagande och intresseavvägning. Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan och i samråd med länsstyrelsen bedöms planen inte kunna antas komma att medföra betydande miljöpåverkan. Planen har ett betydande allmänintresse och bedrivs med ett utökat förfarande.

 • Ny kvartersmark för Skolverksamhet bereds. Omfattar ca 3 ha.
 • Skola föreslås för upp till 600 elever.
 • Naturmark om ca 1 ha säkerställs.
 • Ny gång- och cykelväg i anslutning till Skärets bryggväg.
 • Breddning av Skärets bryggväg.
 • Lidvägen får en delvis ny sträckning.
 • Vägar och övrig allmän plats inom planområdet sköts med kommunalt huvudmannaskap.
 • Forshälla-Röd 2:13, 2:23, 2:31, 2:60 & 2:102 får byggrätt samt möjlighet till kompletteringsmark.
 • Tekniska anläggningar säkerställs.
 • Upphävande av strandskydd i anslutning till befintlig infrastruktur i korsningen Väg 679 och Skärets Bryggväg.
 • Korsning Skärets Bryggväg och Väg 679 samt koppling till lokalt vägnät säkerställs.

 • Förstudie hösten 2019
 • Planbesked lämnades 2020-03-25
 • Medborgardialog 29 och 30 september 2020
 • Samråd: 2021-03-29 till 2021-04-30
 • Gestaltningsworkshop 2021-09-13
 • Granskning: 2022-01-03 till 2022-01-28
 • Kommunfullmäktige beslutade 2022-05-11 att anta planen.
 • Domstolen upphäver kommunens beslut om att anta detaljplanen. Domslutet från Mark- och miljödomstolen fick laga kraft 2023-03-13.
 • Granskning 2: 2024-01-18 till 2024-02-22
 • Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2024-04-18 att godkänna granskningsutlåtande 2 samt att föreslå Kommunfullmäktige att anta planen.

 • Detaljplanen kommer att tas upp för beslut i kommunstyrelsen 2024-05-29
 • Detaljplanen kommer att tas upp för beslut i kommunfullmäktige 2024-06-13
Bild som visar att planen revideras efter granskning två

Planen revideras efter granskning 2 (klicka på bilden för att se en större bild)

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Översiktskarta

Kartbild över Skäret
En bild som visar preliminär plangräns

Preliminär plangräns

Planhandlingar och utredningar

Utredningar

Förslag på sidor