Skäret, skola

Planfakta

Plannamn: Detaljplan för del av Forshälla-röd 2:12 med flera
Uppdragsledare: Hugo Bennhage
Diarieummer: 2020/2210
Kommundel: Forshälla, (Skäret)
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan.

Planinformation

Uddevalla kommuns barn- och utbildningsnämnd har ansökt om planbesked för att pröva förutsättningarna att inom fastigheterna Forshälla-Röd 2:12 med flera, uppföra en ny skola med kapacitet om cirka 600 elever. Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-25, § 109 att bevilja planbesked. Igångsättning av ett detaljplanearbete har påbörjats under våren 2020. Under hösten 2020 samt vintern 2020-2021 pågick planarbetet genom dialogprocesser, utredningsarbete samt framtagande av samrådshandlingar.

Detaljplanen var under våren 2021 öppen för samråd, för att allmänheten, myndigheter samt andra berörda aktörer fick lämna synpunkter och samråda kring planförslaget. Nu pågår arbete för att bemöta synpunkter från samrådet samt eventuella revideringar i planförslaget.

Detaljplanen huvudsyfte är att pröva förutsättningar och utreda konsekvenserna för att uppföra en skola med tillhörande friyta, infrastruktur samt kompletterande funktioner. Skolbyggnaden är tänkt att uppföras i upp till 3 våningsplan. Den allmänna platsen inom planområdet föreslås skötas med kommunalt huvudmannaskap.


Just nu pågår planarbete

Samråd har genomförts under tiden 29 mars - 30 april 2021. Samhällsbyggnad har mottagit yttranden från flera olika aktörer under samrådstiden och arbetar nu för att sammanställa och bemöta synpunkterna samt eventuella revideringar för planförslaget.

Har ni frågor, funderingar eller intresserad av dialog är ni varmt välkomna att kontakta samhällsbyggnad på Uddevalla kommun.

Nästa tillfälle att lämna synpunkter sker under granskningstiden, som preliminärt väntas under hösten 2021. För att följa planarbetet under tiden, prenumerera gärna på denna webbsida.

Bedömningar i planarbetet

Planen handläggs med ett utökat förfarande, då planen bedöms vara av betydande intresse för allmänheten. Planförslaget påverkar allmänheten genom sin funktion och tillhörande infrastruktur.

Uddevalla kommun har låtit upprätta en alternativstudie för att redogöra intresseavvägning samt alternativredovisning. Handlingen kompletterar planbeskrivningen för att redovisa platsens lämplighet och åtaganden.

Till hjälp för planförslaget har även utredningar för bland annat geoteknik, trafikutformning, naturvärden, arkeologi och trafikbuller tagits fram. Dessa utredningar ligger i linje med den behovsbedömning som har samråds tillsammans med länsstyrelsen för planförslaget. Kommunen har i samråd med länsstyrelsen gjort bedömningen att planen inte kan antas komma att medföra betydande miljöpåverkan.

Sammanfattning av planförslaget

 • Ny kvartersmark för Skolverksamhet bereds. Omfattar ca 3 ha
 • Fornlämningar i västra och norra delen av planområdet föreslås att
  bibehållas
 • Släpp med naturmark skapas mellan kvartersmark för skola och bostäder
 • Naturmark om ca 2 ha säkerställs. Sköts genom kommunalt huvudmannaskap
 • Ny gång- och cykelväg i anslutning till Skärets bryggväg
 • Breddning av Skärets bryggväg
 • Lidvägen får en delvis ny sträckning
 • Vägar och övrig allmän plats inom planområdet sköts med kommunal huvudmannaskap
 • Forshälla-Röd 2:31 får byggrätt samt möjlighet att utöka fastighet

Detta har hänt i planarbetet

 • Förstudie hösten 2019
 • Planbesked lämnades 2020-03-25
 • Medborgardialog 29 och 30 september
 • Utredningsarbete maj 2020-februari 2021
 • Beslut om samråd i samhällsbyggnadsnämnden; 2021-03-18
 • Samråd: 2021-03-29 till 2021-04-30

Tidplan för fortsatt planarbete

 • Granskning: hösten 2021
 • Antagande: våren 2022
 • Laga kraft: tidigast våren 2022
Bild som visar att planen fått planbesked

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Översiktskarta

Kartbild över Skäret

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Planhandlingar

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Planbeskrivning.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

Plankarta.pdf
Ikon dokument/fil

Altenativstudie

Alternativstudie.pdf

Tidigare handlingar

Ikon dokument/fil

Behovsbedömning

Behovsbedömning.pdf

Utredningar

Arkeologi

Ikon dokument/fil

Arkeologiutredning från Bohusläns museum

Arkeologi-BohuslänsMuseum-PM.pdf

Geoteknik och berg

Ikon dokument/fil

Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik

Geoteknik-Mur-2020-02-19.pdf

Miljö och Natur

Buller

Volymstudie

Dagvatten

Dagvattenutredning är på gång

Trafik

Ikon dokument/fil

Bilaga 1, trafikanalys

Bilaga 1 -trafikalstning.pdf
Ikon dokument/fil

Bilaga 2, trafikanalys

Bilaga 2 -trafikalstning.pdf

Projektsida

Skola Skäret

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00