Skäret, skola

Planfakta

Plannamn: Detaljplan för del av Forshälla-röd 2:12 med flera
Uppdragsledare: Hugo Bennhage
Diarieummer: 2020.2210
Kommundel: Forshälla, (Skäret)
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan.

Planinformation

Uddevalla kommuns barn- och utbildningsnämnd har ansökt om planbesked för att pröva förutsättningarna att inom fastigheterna Forshälla-Röd 2:12 med flera, uppföra en ny skola med kapacitet om cirka 600 elever. Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-25, § 109 att bevilja planbesked. Igångsättning av ett detaljplanearbete har påbörjats under våren 2020.

Under hösten 2020 samt vintern 2020-2021 pågick planarbetet genom dialogprocesser, utredningsarbete samt framtagande av samrådshandlingar.
Planhandlingarna var föremål för samråd med berörda aktörer och allmänheten under april 2021. Planförslaget har därefter kompletterats med ytterligare utredningsmaterial samt reviderats.

Detaljplanen föreslås nu bli föremål för granskning, för att allmänheten, myndigheter samt andra berörda aktörer skall kunna lämna synpunkter på det reviderade planförslaget.

Detaljplanen huvudsyfte är att pröva förutsättningar och utreda konsekvenserna för att uppföra en skola med tillhörande friyta, infrastruktur samt kompletterande funktioner. Skolbyggnaden är tänkt att uppföras i upp till 3 våningsplan. Den allmänna platsen inom planområdet föreslås skötas med kommunalt huvudmannaskap.

Just nu pågår granskning

Ett förslag till detaljplan för ny skola på Skäret är på granskning under tiden
3 januari - 28 januari 2022.

Handlingar ställs ut för allmänheten på:

 • Kontaktcenter, Rådhuset, Kungstorget, måndag-fredag 08:00 – 16:00.
 • Ljungskile bibliotek, Hälle Lider 2c Ljungskile, under ordinarie öppettider.
 • Utställningsplats på Uddevalla Stadshus.
 • Kommunens hemsida, handlingar finns nedan.

Eventuella frågor eller synpunkter skickas till:
Uddevalla kommun, Samhällsbyggnad, 451 81 UDDEVALLA
eller till vår e-postadress: samhallsbyggnad@uddevalla.se

Senast 2022-01-28 ska synpunkterna ha inkommit.

Intresserad av informationssamtal?

Kommunens tjänstepersoner finns tillgängliga under hela granskningstiden för att svara på eventuella frågor eller funderingar. Det finns även möjlighet att boka tid för individuella informationssamtal.

Under 12, 13 och 14 januari finns det möjlighet att boka in individuella samtal över telefon eller digitalt möte med kommunens tjänstepersoner. Kommunen välkomnar även bokningar för hela hushåll samt mindre grupper.

Tider finns mellan,

Onsdag 12 jan, 15-19

Torsdag 13 jan, 15-19

Fredag 14 jan, 10-16


Skicka en mötesförfrågan till samhallsbyggnad@uddevalla.se. Märk ert mail med Mötesförfrågan Granskning Skäret.


Skriv önskad tid samt om ni önskar samtal över telefon eller digitalt.

Har ni några specifika frågor som berör projektet eller er fastighet var vänlig bifoga det i mötesförfrågningen. Vid stort intresse om specifika tider återkopplar kommunen med förslag på alternativ tid.

Bedömningar i planarbetet

Planen handläggs med ett utökat förfarande, då planen bedöms vara av betydande intresse för allmänheten. Planförslaget påverkar allmänheten genom sin funktion och tillhörande infrastruktur.

Uddevalla kommun har låtit upprätta en alternativstudie för att redogöra intresseavvägning samt alternativredovisning. Handlingen kompletterar planbeskrivningen för att redovisa platsens lämplighet och åtaganden.

Till hjälp för planförslaget har även utredningar för bland annat geoteknik, trafikutformning, naturvärden, arkeologi och trafikbuller tagits fram. Dessa utredningar ligger i linje med den behovsbedömning som har samråds tillsammans med länsstyrelsen för planförslaget. Kommunen har i samråd med länsstyrelsen gjort bedömningen att planen inte kan antas komma att medföra betydande miljöpåverkan.

Sammanfattning av planförslaget

 • Ny kvartersmark för Skolverksamhet bereds. Omfattar ca 3 ha.
 • Skola föreslås för upp till 600 elever.
 • Släpp med naturmark skapas mellan kvartersmark för skola och bostäder.
 • Naturmark om ca 2 ha säkerställs.
 • Ny gång- och cykelväg i anslutning till Skärets bryggväg.
 • Breddning av Skärets bryggväg.
 • Lidvägen får en delvis ny sträckning.
 • Fornlämningar i västra och norra delen av planområdet föreslås att bibehållas både inom kvartersmark samt naturmark.
 • Vägar och övrig allmän plats inom planområdet sköts med kommunal huvudmannaskap.
 • Forshälla-Röd 2:13, 2:23, 2:31, 2:60 & 2:102 får byggrätt samt möjlighet till kompletteringsmark.
 • Tekniska anläggningar säkerställs.
 • Upphävande av strandskydd i anslutning till befintlig infrastruktur i korsningen Väg 679 och Skärets Bryggväg.
 • Korsning Skärets Bryggväg och Väg 679 samt koppling till lokalt vägnät säkerställs.

Detta har hänt i planarbetet

 • Förstudie hösten 2019
 • Planbesked lämnades 2020-03-25
 • Medborgardialog 29 och 30 september
 • Samråd: 2021-03-29 till 2021-04-30
 • Gestaltningsworkshop 2021-09-13
 • Beslut om granskning SBN 2021-12-09

Tidplan för fortsatt planarbete

 • Granskning: 2022-01-03 till 2022-01-28
 • Antagande: våren 2022
 • Laga kraft: tidigast våren 2022
Bild som visar att planen är på granskning

Planen är på granskning (klicka på bilden för att se en större bild)

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Översiktskarta

Kartbild över Skäret

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Planhandlingar

Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse DP662.pdf
Ikon dokument/fil

Underrättelse om granskning

Underrättelse om Granskning DP662.pdf
Ikon dokument/fil

Altenativstudie

Alternativstudie.pdf

Tidigare handlingar

Ikon dokument/fil

Behovsbedömning

Behovsbedömning.pdf

Utredningar

Arkeologi

Ikon dokument/fil

Arkeologiutredning från Bohusläns museum

Arkeologi-BohuslänsMuseum-PM.pdf

Geoteknik och berg

Ikon dokument/fil

Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik

Geoteknik-Mur-2020-02-19.pdf
Ikon dokument/fil

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik

MURGeo 2021-02-19 rev 2021-09-28.pdf

Miljö och Natur

Buller

Volymstudie

Dagvatten

Trafik

Ikon dokument/fil

Bilaga 1, trafikanalys

Bilaga 1 -trafikalstning.pdf
Ikon dokument/fil

Bilaga 2, trafikanalys

Bilaga 2 -trafikalstning.pdf

Projektsida

Skola Skäret

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00