Holma, bostäder

Planfakta

Plannamn: Holma/Ekholma - Ny detaljplan
Uppdragsledare: Dimitris Vassiliadis
Kommundel: Herrestad (Holma/Ekholma)

Planinformation

Detaljplanens syfte var att pröva befintligt villaområde ur ett helhetsperspektiv och samtidigt skapa byggrätter för ytterligare 10 - 12 bostäder. Nuvarande användning som villaområde var inte tänkt att ändras.

Detta har hänt i planarbetet

Holma 1:14 m fl fick under 2019 planbesked för att utreda möjligheterna till ytterligare bebyggelse. Under planarbetet har problem med framför allt geoteknik och omfattande arkeologiska fynd uppdagats och möjligheten att tillskapa ny byggnation bedöms begränsas till cirka hälften av den önskade volymen. Kostnadsmässigt och genomförandemässigt bedömer planavdelningen på förvaltningen därför, tillsammans med bygglovsavdelningen, att det är lämpligare att i området låta intressenterna ansöka om förhandsbesked.
Utifrån detta beslutade förvaltningen 2022-05-17, att planarbetet avslutas.

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Bilder i planarbetet

Illustrationsbild, förslag till disposition

Illustrationsbild, förslag till disposition

Bild över nuvarande detaljplan

Bild på nuvarande detaljplan

Mer information

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00