Sunningebergen, bostäder

Planfakta

Plannamn: Sunningebergen, Källdal 4:1 med flera
Uppdragsledare: Malin Sjöstedt
Yta: Cirka 35 hektar
Diarienummer: 384
Kommundel: Sunningen
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan

Planinformation

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av blandad bostadsbebyggelse och skola.

Området är beläget i västra delen av Uddevalla tätort på Ryssbergets östra del. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för blandad bostadsbebyggelse i Sunningebergen med närhet till hav och natur. Ny bebyggelse ska infogas i landskapet så att befintlig grönstruktur kan tas till vara och utvecklas för rekreation och för att ge området en grön prägel. Planen ska dessutom möjliggöra för ny infart till planområdet från Sunningevägen. Planens intentioner är förenliga med Fördjupning av Uddevalla översiktsplan antagen 2017.

Området omfattar cirka 45 hektar och kan bli ett attraktivt, stadsnära bostadsområde med närhet till hav och natur. Området rymmer mellan 100 och 200 bostäder beroende på hustyper och lägenhetsstorlekar.

De olika delområdena ligger på platåer eller i slänter som erbjuder både goda solljusförhållanden, fina utblickar och en varierad bebyggelse.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked beviljades 2005-10-20
  • Samråd skedde under 2019
  • Utredningar pågår
En bild som visar att planen förbereds inför granskning

Klicka på bilden för att se en större bild

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Karta över planområdet

Karta över planområdet

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00