Utby 2:7, bostäder

Planfakta

Plannamn: Detaljplan för del av Utby 2:7, bostäder
Uppdragsledare: Hugo Bennhage
Diarieummer: 2017/0572
Kommundel: Herrestad (Utby)

Planinformation

Planförslagets syfte är att inom del av fastigheten Utby 2:7 pröva möjligheten att tillskapa tre tomter tänkta för enfamiljsbostäder. Platsen är idag planlagd som natur och förslaget syftar till att pröva om området går att förtäta.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked lämnades 2017-01-25
  • Samrådshandlingar togs fram under hösten 2019
  • Samråd genomfördes 28 februari - 20 mars
  • Bearbetning av planhandlingarna pågår inför gransking av planen

Tidplan för fortsatt planarbete

  • Granskning: vår 2020
  • Antagande: höst 2020
  • Laga kraft: höst 2020

Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan.

Planen är på samråd

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Karta som visar vart i kommunen planområdet ligger

Karta som visar vart planområdet ligger

Illustration över området

Illustrationsbild över planområdet

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbesked

Planbesked.pdf

Utredningar

Ikon dokument/fil

Arkeologisk utredning

Arkeologisk undersökning RIO.pdf
Ikon dokument/fil

Dagvattenutredning

Utredning dagvatten.pdf
Ikon dokument/fil

Geoteknisk utredning

PM Geoteknik.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00