Aröd, industrimark

Planfakta

Plannamn: Aröd 2:11 med flera
Uppdragsledare: Andréa Zidek
Diarienummer: PLAN.2020.2399
Kommundel: Ljungskile

Planinformation

Planförslagets syfte är att inom västra Aröds industriområde pröva möjligheten för en utökning av industriändamålet. Platsen berörs idag av byggnadsplan från 1970 och är i den fördjupade översiktsplanen för Ljungskile utpekad som område för framtida verksamheter. Förslaget syftar till att pröva markens lämplighet för att tillgodose områdets behov av att utveckla befintlig industri och möjliggöra för nya verksamhetsetableringar.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked lämnades 2020-05-27
  • Planarbete pågår

Tidplan för fortsatt planarbete

  • Samråd: sommaren 2022
  • Granskning: vintern 2022
  • Antagande: sommaren 2023
Planen har fått planbesked och förbereds för samråd

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Bild över planområdet

Bild över planområdet

Kontakt

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00