Aröd, industrimark

Planfakta

Plannamn: Aröd 2:11 med flera
Uppdragsledare: Andréa Zidek
Diarienummer: PLAN.2020.2399
Kommundel: Ljungskile
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan

Planinformation

Planförslagets syfte är att inom västra Aröds industriområde pröva möjligheten för en utökning av industriändamålet. Platsen berörs idag av byggnadsplan från 1970 och är i den fördjupade översiktsplanen för Ljungskile utpekad som område för framtida verksamheter. Förslaget syftar till att pröva markens lämplighet för att tillgodose områdets behov av att utveckla befintlig industri och möjliggöra för nya verksamhetsetableringar.

Under hösten och vintern 2021 pågick ett flertal utredningar i området som en del i planprocessen. Utredningsarbetet fortsätter även under sommaren och hösten 2022. Detta innebär en del extra rörelser inom Aröds industriområde. Om utredningsarbete görs inom privat mark kommer fastighetsägare att kontaktas innan.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked lämnades 2020-05-27
  • Uppstart våren 2021
  • Planarbete pågår, framtagande av handlingar

Tidplan för fortsatt planarbete

  • Samråd: vintern 2022/2023
  • Granskning: sommaren 2023
  • Antagande: vintern 2023
Planen har fått planbesked och förbereds för samråd

Klicka på bilden för att se en större bild

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Bild över planområdet

Bild över planområdet

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00