Området har fått ett positivt planbesked

Det område du är intresserad av har fått ett positivt planbesked. Det betyder att kommunen kommer att inleda ett planläggningsarbete för att pröva möjligheten att anta, ändra eller upphäva en detaljplan. Ett planbesked är inte juridiskt bindande och kan därför inte överklagas.

När startar arbetet?

Ett positivt planbesked innebär inte att planläggningsarbetet har startat för området.

En exakt starttid för detaljplanarbetet är svårt att uppge, då förutsättningarna kan se olika ut för varje ärende. När kommunen inleder ett detaljplanearbete hålls ett startmöte med berörda förvaltningar inom kommunen. Genom startmötet påbörjas planarbetet formellt.

Efter startmötet hittar du mer information om planarbetet på respektive plans sida under pågående detaljplaner.

Pågående planarbete>>

Planprocessen

Processen med att ta fram en detaljplan styrs av plan- och bygglagen och innebär ett antal steg som detaljplanen måste gå igenom. Mer om det kan du läsa på vår sida om planprocessen.

Planprocessen>>

Förslag på sidor