Hogstorps verksamhetsområde

Planfakta

Plannamn: Hogstorps versamhetsområde
Uppdragsledare: Frida Läckström
Yta: Cirka 7 hektar
Diarienummer: PLAN 2018.2163
Kommundel: Hogstorp

Planinformation

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för att tillskapa mer verksamhetsmark. Uddevalla kommun har ett stort behov av ny verksamhetsmark. I Hogstorp finns idag ett befintligt verksamhetsområde där behov finns att utöka befintlig verksamhet samt att tillskapa nya verksamheter.

Det finns en befintlig gemensamhetsanläggning (Svensland ga:2) inom området som sköter vissa allmänna ytor så som gator och naturmark. Kommunen har i praktiken ansvar för skötsel av allmän plats i Hogstorp och i samband med planarbetet tas de ytor med som förvaltas av Svensland ga:2 för att kommunalt huvudmannaskap ska råda på berörda ytor.

Befintlig återvinningsstation föreslås flyttas från nuvarande position till ett område vid drivmedelsstationen söder om området.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked beviljades 2018-05-30
  • Förberedande arbetet, startmöte med mera hösten 2018
  • Utredningar togs fram våren/sommaren 2019
  • Samråd 7 februari - 6 mars 2020
  • Revideringar av handlingar, samrådsredogörelse våren 2020

Alla handlingar hittar du längst ner på sidan under mer information.

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Översiktsbild
Foto från området

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Planbeskrivning.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

Plankarta.pdf
Ikon dokument/fil

Underrättelse

Underrättelse .pdf

Dagvatten

Ikon dokument/fil

Dagvattenutredning

Dagvattenutredning Hogstorp.pdf
Ikon dokument/fil

Bilaga 1 och 2

Bilaga 1 och 2.pdf
Ikon dokument/fil

Bilaga 4

Bilaga 4.pdf
Ikon dokument/fil

Bilaga 3

Bilaga 3.pdf

Trafik

Geoteknik

Ikon dokument/fil

Geoteknikutredning

PM Geoteknik.pdf
Ikon dokument/fil

Ritningar

Ritningar.pdf

Behovsbedömning

Ikon dokument/fil

Behovsbedömning, svar från Länsstyrelsen

Behovsbedömning svar.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00