Hogstorps verksamhetsområde

Planfakta

Plannamn: Hogstorps versamhetsområde
Uppdragsledare: Frida Läckström
Yta: Cirka 7 hektar
Diarienummer: PLAN 2018.2163
Kommundel: Hogstorp

Planinformation

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för att tillskapa mer verksamhetsmark. Uddevalla kommun har ett stort behov av ny verksamhetsmark. I Hogstorp finns idag ett befintligt verksamhetsområde där behov finns att utöka befintlig verksamhet samt att tillskapa nya verksamheter.

Det finns en befintlig gemensamhetsanläggning (Svensland ga:2) inom området som sköter vissa allmänna ytor så som gator och naturmark. Kommunen har i praktiken ansvar för skötsel av allmän plats i Hogstorp och i samband med planarbetet tas de ytor med som förvaltas av Svensland ga:2 för att kommunalt huvudmannaskap ska råda på berörda ytor.

Befintlig återvinningsstation föreslås flyttas från nuvarande position till ett område vid drivmedelsstationen söder om området.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked beviljades 2018-05-30
  • Förberedande arbetet, startmöte med mera hösten 2018
  • Utredningar togs fram våren/sommaren 2019
  • Samråd 7 februari - 6 mars 2020
  • Revideringar av handlingar våren/sommaren 2020
  • Granskning 2020-09-02 – 2020-09-23
  • Revidering av handlingar, granskningsutlåtande hösten 2020
  • Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Tidplan för fortsatt planarbete

  • Inväntar laga kraft våren 2021

Alla handlingar hittar du längst ner på sidan under mer information.

Planen är ute för granskning

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Översiktsbild
Foto från området

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Ikon dokument/fil

Plankarta

Plankarta.pdf
Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Planbeskrivning.pdf
Ikon dokument/fil

Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning.pdf
Ikon dokument/fil

Granskningsutlåtande

Granskningsutlåtande.pdf

Dagvatten

Ikon dokument/fil

Dagvattenutredning

Dagvattenutredning.pdf
Ikon dokument/fil

Bilaga 1 dagvattenutredning

Bilaga 1 dagvattenutredning.pdf
Ikon dokument/fil

Bilaga 2 dagvatten

Bilaga 2 dagvattenutredning.pdf
Ikon dokument/fil

Bilaga 3 dagvatten

Bilaga 3 dagvattenutredning.pdf
Ikon dokument/fil

Bilaga 4 dagvatten

Bilaga 4 dagvattenutredning.pdf

Trafik, buller och vibrationer

Ikon dokument/fil

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning.pdf
Ikon dokument/fil

Vibrationsutredning

Vibrationsutredning.pdf
Ikon dokument/fil

Bilagor vibrationsutredning

Bilagor vibrationsutredning.pdf
Ikon dokument/fil

Utredning av bullervall

Utredning bullervall.pdf

Geoteknik

Ikon dokument/fil

Geoteknikutredning

PM Geoteknik.pdf
Ikon dokument/fil

PM, komplettering Geoteknik

PM 2020-04-16.pdf
Ikon dokument/fil

Ritningar

Ritningar.pdf
Ikon dokument/fil

Bilaga 1, komplettering Geoteknik

Bilaga 1.pdf
Ikon dokument/fil

Bilaga 2, komplettering Geoteknik

Bilaga 2.pdf

Behovsbedömning

Ikon dokument/fil

Behovsbedömning, svar från Länsstyrelsen

Behovsbedömning svar.pdf

Riskbedömning

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00