Bidevindsvägen, utökning av förskola och nya bostäder

Planfakta

Plannamn: Bidevindsvägen ,Unneröd 2:4, Flatö 4 med flera
Uppdragsledare: Hugo Bennhage
Yta: Cirka 7,4 hektar
Diarienummer: PLAN.2016.2080
Arbetsnummer 613
Kommundel: Uddevalla, Skogslyckan
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan

Planinformation

 • Förskola för upp till 12 avdelningar
 • Byggrätt för 25-50 bostäder inom Flatö 3
 • Byggrätt för ca 50-70 bostäder i 12-16 våningshus vid Skogslyckans torg med möjlighet till centrumverksamheter, parkering och samlingslokaler i bottenplan samt parkering i källarplan
 • Upprustning av Smedsdalens södra entré
 • Upprustning av parkvägar till Smedsdalen
 • Äldreboende och gruppbostäder samt möjlighet till bostäder inom Flatö 2 och 4
 • Bidevindsvägen anpassas till exploatering
 • Naturmark säkerställs norr om Bidevindsvägen

Planen inkluderar bland annat fastigheterna Unneröd 2:4, Flatön 3 med flera.
Detaljplanens syfte är att permanent utöka ytan och byggrätten för befintliga
Skogslyckans förskola, för att öka antalet avdelningar från 7 till 12 avdelningar.
Utökningen föreslås i huvudsak ske på befintlig allmän platsmark, park. Planen syftar
även till att pröva exploatering för cirka 80–120 nya bostäder i flerfamiljshus samt
tillhörande funktioner i anslutning till Bidevindsvägen. Vidare är syftet att anpassa
kringliggande infrastruktur för nuvarande och föreslagen exploatering.
Planområdet omfattas av gällande detaljplaner, vilka föreslås ersättas med framtaget
planförslag. Planförslaget bedöms överensstämma med kommunens översiktsplan.

Detta har hänt i planarbetet

 • Planbesked 2016-09-14 § 168
 • Planhandlingar blir föremål för samråd enligt beslut i SBN 2022-10-18
 • Samråd genomfördes 2022-10-27 till 2022-11-24
 • Digitals samrådsmöte 2022-11-16
 • Planhandlingar blir föremål för granskning enligt beslut i SBN 2023-03-16 § 62
 • Planen var på granskning 2023-04-05 till 2023-05-03
 • SBN beslutade 2023-10-19 § 252, att godkänna granskningsutlåtandet samt att föreslå KF att anta detaljplanen
En bild som visar att planen förbereds för antagande

Planen förbereds för antagande (klicka på bilden för att se en större bild)

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
En bild som visar det tänkta planområdet
Bild från området

Mer information

Planhandlingar

Utredningar

Geoteknik och berg

Dagvatten

Trafik

Buller

Övrigt

Förslag på sidor