Toggle navigation

Bleket, nya bostäder

Planfakta

Plannamn: Detaljplan för Bleket 1:32 med flera
Uppdragsledare: Tommy Lumitaival Janram
Kommundel: Uddevalla
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan.

Planinformation

Planförslagets syfte är att inom del av fastigheten Bleket 1:32, 1:34, 1:35 och 1:52 samt fastigheten Elseberg 1:50 pröva möjligheten att tillskapa cirka 15-20 tomter tänkta för enfamiljsbostäder. Området består idag av natur och är inte planlagt. Förslaget syftar till att pröva om området går att förtäta med bostadsändamål.

Sammanfattning av planförslaget:

 • Ny kvartersmark för enfamiljshus utreds. Planområdet omfattar cirka 5 hektar
 • Fornlämningar i norra delen av planområdet föreslås att
  bibehållas
 • Naturmark om cirka 2 ha säkerställs. Sköts genom kommunalt huvudmannaskap
 • Stig i nord-sydlig riktning behålls

Just nu pågår arbete med:

 • Geoteknisk undersökning: våren 2022
 • Dagvattenutredning: sommar 2022
 • VA- och vägprojektering: sommar 2022

Detta har hänt i planarbetet

 • Planbesked lämnades 2019-11-27
 • Arkeologisk utredning och förundersökning har utförts
 • Naturvärdesinventering har genomförts

Tidplan för fortsatt planarbete

 • Samråd: hösten 2022
 • Granskning: våren 2023
 • Antagande: sommar 2023
 • Laga kraft: tidigast hösten 2023
Planen har fått planbesked och förbereds inför samråd

Planen har fått planbesked och förbereds inför samråd

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00